بازار لوله ایران بازار لوله ایران ، بازار اتصالات ایران ، بورس لوله ایران ، خرید لوله، فروش لوله واتصالات ایران شماره تماس :09125550828 http://www.looleh.biz 2018-12-13T09:38:52+01:00 text/html 2018-11-25T10:52:49+01:00 www.looleh.biz admin blog تبلیغات در بازار لوله |تبلیغ لوله و اتصالات http://www.looleh.biz/post/512 <font face="Mihan-IransansBold" size="7">تبلیغات در بازار لوله </font><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">تبلیغ در سایت بازار لوله&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تعرفه تبیلغ لوله&nbsp;</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/241142.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قابل توجه کلیه شرکت ها و کارگاهای تولیدی لوله و اتصالات تبلیغات خود را به ما بسپارید شما میتوانید بامعرفی محصولات خود در سایت بازار لوله بیشتر دیده شوید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">برای کسب اطلاعات بیشتر از تعرفه تبلیغات با شماره <font color="#ff0000">09125550828</font>تماس بگیرید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#ff0000">تعرفه تبلیغات&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تعرفه تبلیغ ماهیانه در سایت بازار لوله برای شکرت ها<font color="#ff0000"> 50</font>هزار تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تعرفه تبلیغ سه ماه <font color="#ff0000">130</font>هزار تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تعرفه تبلیغ سالیانه<font color="#ff0000"> 300</font>هزار تومان میباشد&nbsp;</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/241143.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><br></div> text/html 2018-11-25T10:32:46+01:00 www.looleh.biz admin blog قیمت لوله پلی اتیلن http://www.looleh.biz/post/511 <font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="color: rgb(75, 75, 75); text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);">قیمت لوله پلی اتیلن&nbsp;</font><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4">قیمت لوله پلی اتیلن&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قابل توجه خریداران لوله پلی اتیلن به علت نوسانات قیمت ارز نرخ لوله ها به روز میباشد لطفا با نرخ قیمت های سابق محاسبه نفرمایید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196714.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-IransansBold">خرید انواع لوله پلی اتیلن درجه 1 و درجه 2 و درجه 3</font></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-size: 10.6667px;"></div></a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font color="#4b4b4b"><span style="font-size: 10.6667px;">خرید لوله پلی اتیلن</span></font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font color="#4b4b4b"><span style="font-size: 10.6667px;">قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</span></font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font color="#4b4b4b"><span style="font-size: 10.6667px;">قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ</span></font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font color="#4b4b4b"><span style="font-size: 10.6667px;">قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ</span></font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font color="#4b4b4b"><span style="font-size: 10.6667px;">قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</span></font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font color="#4b4b4b"><span style="font-size: 10.6667px;">قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ</span></font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font color="#4b4b4b"><span style="font-size: 10.6667px;">قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی</span></font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font color="#4b4b4b"><span style="font-size: 10.6667px;">قیمت هر کیلو لوله پلی اتیلن</span></font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font color="#4b4b4b"><span style="font-size: 10.6667px;">انواع لوله پلی اتیلن</span></font></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"></div></a></div></font></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ" style="max-width: 620px;"></span></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قیمت روز لوله پلی اتیلن&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7500تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قیمت لوله پلی اتیلن درجه 2&nbsp;6350تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قیمت لوله پلی اتیلن درجه 3&nbsp;4580تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00"><br></font></div> text/html 2018-09-17T14:29:08+01:00 www.looleh.biz admin blog لوله پلی اتیلن http://www.looleh.biz/post/510 <span style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: xx-large; text-align: right; background-color: rgb(51, 255, 51);">بازا لوله پلی اتیلن ایران</span><div>&nbsp;</div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لوله پلی اتیلن قیمت روز&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت لوله پلی اتیلن امروز در بازار بورس 7000 خرید فروش شد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;لوله پلی اتیلن درجه 2 6200تومان خرید و فروش&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">با ما در سایت بازار لوله ایران همراه باشید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">شماره تماس 08642467301</font></div> text/html 2018-09-16T14:36:17+01:00 www.looleh.biz admin blog خریدار لوله پلی اتیلن http://www.looleh.biz/post/509 <font face="Mihan-IransansBold" size="6">خریدار لوله پلی اتیلن&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خریدار لوله پلی اتیلن&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خرید انواع لوله پلی اتیلن درجه 1 و درجه 2 و درجه 3</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00">قیمت روز لوله پلی اتیلن&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;6800</span>تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00">قیمت لوله پلی اتیلن درجه 2&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">6200</span>تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00">قیمت لوله پلی اتیلن درجه 3&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">5500</span>تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00"><br></font></div> text/html 2018-08-30T14:31:12+01:00 www.looleh.biz admin blog قیمت لوله پلی اتیلن http://www.looleh.biz/post/508 <font face="Mihan-IransansBold" size="6">خرید لوله پلی اتیلن&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خریدار لوله پلی اتیلن تهران</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="5">خرید انواع لوله پلی اتیلن درجه 1 و درجه 2 و درجه 3</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00">قیمت روز لوله پلی اتیلن&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;6800</span>تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00">قیمت لوله پلی اتیلن درجه 2&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">6200</span>تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00">قیمت لوله پلی اتیلن درجه 3&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">5500</span>تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00"><br></font></div> text/html 2018-08-30T14:23:03+01:00 www.looleh.biz admin blog خرید لوله پلی اتیلن |قیمت روز لوله پلی اتیلن http://www.looleh.biz/post/507 <font face="Mihan-IransansBold" size="6">خرید لوله پلی اتیلن&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خریدار لوله پلی اتیلن ساوه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خرید انواع لوله پلی اتیلن درجه 1 و درجه 2 و درجه 3</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00">قیمت روز لوله پلی اتیلن&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"> 6800</span>تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00">قیمت لوله پلی اتیلن درجه 2 <span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">6200</span>تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00">قیمت لوله پلی اتیلن درجه 3 <span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">5500</span>تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div> text/html 2018-07-24T17:44:51+01:00 www.looleh.biz admin blog لوله گاز|وزن لوله گاز |قیمت لوله گاز http://www.looleh.biz/post/506 <div><h1 class="page-title" style="color: rgb(47, 47, 47); line-height: 1.2; margin: 0px 0px 30px; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 44px; text-transform: uppercase;"><font face="Mihan-IransansBold">لوله گاز</font></h1></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b style="font-size: 15px;">بازار لوله گاز - کلیه انواع لوله هایی که جهت انتقال گاز به کار می رود ایران</b><span style="font-size: 15px;">&nbsp;- کارخانه تولید کننده لوله گاز - کلیه انواع لوله هایی که جهت انتقال گاز به کار می رود - استعلام قیمت لوله گاز - کلیه انواع لوله هایی که جهت انتقال گاز به کار می رود</span></font><div><span style="font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><div><h3 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 24px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">لوله گازی چیست</font></span></h3><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">لوله گازی&nbsp;لوله های فولادی یا پلی اتیلن مورد استفاده در خطوط انتقال گاز&nbsp;میباشد.&nbsp;</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">مصرف لوله گازی در ساختمان های مسکونی ، سوله های صنعتی ، نیروگاه ها ، پالایشگاه ها ، پتروشیمی ها و… است.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">ازاین لوله ها برای لوله کشی سیستم های هوای فشرده و هیدرولیک نیز بهره میبرند.</font></span></p><h3 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 24px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">انواع لوله گازی&nbsp;</font></span></h3><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">لوله گازی API سپنتا یکی از پر فروشترین لوله گازی ها در زمینه انتقال گازهای خانگی و کارخانجات صنعتی به شمار میروند ، و در شاخه های ۶ متری تولید و عرضه میگردند.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">لازم به ذکر است که لوله گازی API سپنتا در شهرهای مختلف منجمله تهران اهواز تبریز و سایر شهرهای دیگر به جهت سهولت در انجام پروژه تولید میگردند و صاحبین پروژه ها میتوانند به راحتی پروژه های خود را تجهیز نمایند.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">لوله گازی API سپاهان در دو نوع تو کار ( API ) و روکار جهت انجام کلیه پروژه های صنعتی و ساختمانی یکی از گزینه های مهم در زیر گروه اجرایی به حساب می آیند و متخصصین این امر یعنی کارفرمایان در پروژه های مختلف لوله گذاری چه لوله کشی شهری و چه صنعتی ترجیهشان در وحله اول لوله های سپاهان میباشد چرا که اطمینان خاطر از نوع متریال مصرفی و استانداردهای این لوله باعث گردیده که برندی مطرح در صنایع زیر بنایی کشور به حساب بیاید.</font></span></p><h3 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 24px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold">لوله&nbsp;گازی سپنتا</font></strong></span></h3><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">لوله گاز سپنتا یکی از پر فروشترین لوله های گازی در زمینه انتقال گازهای خانگی وکارخانجات صنعتی به شمار میروند.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">این لوله ها در انواع معمولی ( روکار ) و API ( تو کار ) در شاخه های ۶ متری تولید و عرضه میگردند.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">لازم به ذکر است که لوله های گازی سپنتا در شهرهای مختلف منجمله تهران اهواز تبریز و سایر شهرهای دیگر به جهت سهولت در انجام پروژه تولید میگردند و صاحبین پروژه ها میتوانند به راحتی پروژه های خود را تجهیز نمایند .</font></span></p><h3 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 24px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold">موارد استفاده از لوله گازی سپنتا</font></strong></span></h3><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">لوله های گازی سپنتا به جهت نوع مصرف در پروژه های گازرسانی که عمدتا گاز رسانی منازل مسکونی میباشد به دو دسته تو کار و روکار تقسیم میشوند که لوله های API گازی به جهت استحکام بالا و همچنین نوع استاندارد لوله به عنوان لوله تو کار و لوله های گازی سپنتا از نوع معمولی جهت انشعابات داخل منازل و یا داخل کارخانه ها مورد استفاده قرار میگیرند.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">نوع سایز و اندازه لوله های گازی سپنتا بسته به نوع مصرف در پروژه میتواند متغییر باشد که ذیلا به آن اشاره مینماییم.</font></span></p><h3 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 24px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold">ابعاد و سایز لوله&nbsp;گازی سپنتا</font></strong></span></h3><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">لوله های گازی سپنتا همانطور که اشاره گردید در دو نوع معمولی و API تولید و عرضه میگردند و بالطبع ساز بندی این لوله ها نیز بسته به نوع استاندارد لوله های گازی سپنتا میتواند متغایر باشد.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">به این صورت که لوله های گازی سپنتا از نوع معمولی در سایزهای ۱/۲ الی ۶ اینچ و لوله های API&nbsp; گازی سپاهان از سایز ۱/۲ اینچ الی ۴ اینچ تولید و عرضه میگردند کلیه لوله ها در ابعاد ۶ متری ارائه میگردند و سرتاسر لوله استانداردهای مربوط به لوله به صورت شابلون که معمولا به رنگ زرد میباشد نوشته شده و از این رو لوله های معمولی و لوله های گاز اطز یکدیگر متمایز هستند.</font></span></p><h3 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 24px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold">لوله گازی API سپاهان</font></strong></span></h3><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">لوله گازی API&nbsp;سپاهان &nbsp;برای مصارف خانگی تحت&nbsp;استانداردهای بین المللی&nbsp;API 5L &nbsp;و ملی ISIRI 3574 با برند ثبت شده مانیس گاز ، جایگزین لوله های بدون درز ( شناخته شده با نام مانیسمان ) در لوله کشی های توکار ساختمان شده است. برگزاری جلسات متعدد تیم های کارشناسی سپاهان با بازرسین&nbsp;نظام مهندسی استان ها و انجام موفقیت آمیز آزمایشاتی به مراتب سخت گیرانه تر از الزامات استاندارد ISIRI 3360 مربوط به&nbsp;لوله گاز خانگی&nbsp;منجر به اخذ&nbsp;مجوزهای لازم برای جایگزینی&nbsp;لوله های مانیس گاز سپاهان&nbsp;بجایلوله های بدون درز&nbsp;گردیده است .</font></span></p><h3 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 24px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold">لوله API سپاهان</font></strong></span></h3><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">گروه صنعتی سپاهان با صدور محصولات متنوع در سطح استانداردهای جهان و قیمت های رقابتی توانسته است در کشورهای اروپا – آفریقا و بویژه منطقه خاورمیانه جایگاه و اعتبار تجاری خاصی بدست آورده و گام مؤثری در زمینه صادرات غیر نفتی کشور بردارد.</font></span></p><h3 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 24px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold">سایزها و استانداردهای لوله گازی سپاهان</font></strong></span></h3><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">لوله گازی API&nbsp;سپاهان در سایزهای ۱/۲ اینچ الی ۶ اینچ در انواع&nbsp;سبک گازی&nbsp;و&nbsp;سنگین API&nbsp;تولید میگردد .&nbsp;لوله های گازی سپاهان&nbsp;در استانداردهای</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansBold">EN10255-EN10305-DIN 2440-DIN 2394-JIS G3472 ASTM A53 API5L&nbsp; تولید و عرضه میگردد.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 17px;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 15px;"><br></span> </font><div><ul class="cntctdtls" style="list-style: none outside none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 15px; text-align: right;"><li style="background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><font face="Mihan-IransansBold">استان: ارسال به تمام ایران</font></li><li style="background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><font face="Mihan-IransansBold">فروش:مهندس فاتح</font></li><li style="background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><font face="Mihan-IransansBold">تلفن: 08642467301</font></li><li style="background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><font face="Mihan-IransansBold">همراه:&nbsp;<span style="font-weight: 700;">09125550828</span></font></li></ul></div></div> text/html 2018-06-29T16:02:20+01:00 www.looleh.biz admin blog لوله آب پلی اتیلن 3 اینچ|بازار لوله ایران|لوله آب پلی اتیلن 3 اینچ|قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ http://www.looleh.biz/post/505 <h1 class="page-title" itemprop="name" style="color: rgb(47, 47, 47); font-family: p30; line-height: 1.2; margin: 0px 0px 30px; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 44px; text-transform: uppercase;">لوله آب پلی اتیلن 3 اینچ</h1><h3 class="page-title" itemprop="brand" style="font-family: p30; line-height: 1.2; margin: 0px 0px 10px; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 22px;">&nbsp;بازار لوله ایران</h3><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;">قیمت لوله آب پلی اتیلن 3 اینچ با مارک شرکت بازار لوله ایران مدیر سایت بازار لوله ایران. انواع مختلف لوله که جهت انتقال آب به کار گرفته میشود</p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: p30; font-size: 15px;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196714.jpg" alt="چت اورداپ"></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;">لوله آب پلی اتیلن 3 اینچ</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;">لوله پلی اتیلن 2 اینچ</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;">قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;">جدول قیمت لوله پلی اتیلن</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;">قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;">قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;">قیمت لوله پلی اتیلن 8 اینچ</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><br></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;">قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;"><br></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;">قیمت لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4">برای دریافت قیمت روز لطفا تماس بگیرید&nbsp;</font></p><ul class="cntctdtls" style="list-style: none outside none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: p30; font-size: 15px; text-align: right;"><li style="background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">استان: ارسال به تمام ایران</li><li style="background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">فروش: بازار لوله&nbsp;</li><li style="background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">تلفن: 08642467301</li><li style="background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">همراه:&nbsp;<span style="font-weight: 700;">09125550828</span></li></ul><p style="margin: 0px 0px 10px;"><font face="p30"><span style="font-size: 15px;"><br></span></font></p> text/html 2018-05-21T13:28:39+01:00 www.looleh.biz admin blog زانو پلی اتیلن http://www.looleh.biz/post/503 <div><h1 class="page-title" style="color: rgb(47, 47, 47); font-family: p30; line-height: 1.2; margin: 0px 0px 30px; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 44px; text-transform: uppercase;">زانو پلی اتیلن</h1></div><div><br></div><b style="font-family: p30; font-size: 15px;"><div><b style="font-family: p30; font-size: 15px;"><br></b></div>بازار زانو پلی اتیلن - اتصال زانو برای لوله های پلی اتیلن به کار میرود ایران</b><span style="font-family: p30; font-size: 15px;">&nbsp;- کارخانه تولید کننده زانو پلی اتیلن - اتصال زانو برای لوله های پلی اتیلن به کار میرود - استعلام قیمت زانو پلی اتیلن - اتصال زانو برای لوله های پلی اتیلن به کار میرود</span> <div><ul class="cntctdtls" style="list-style: none outside none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: p30; font-size: 15px; text-align: right;"><li style="background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">استان: ارسال به تمام ایران</li><li style="background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">فروش: بازارلوله</li><li style="background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">تلفن: 42467301</li><li style="background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">همراه:09125550828</li></ul></div> text/html 2018-05-04T13:26:04+01:00 www.looleh.biz admin blog شبکه اجتماعی http://www.looleh.biz/post/502 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="7" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">شبکه اجتماعی&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;ویکی پدیا در مورد&nbsp;</font><a href="http://www.ordup.com/network.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);">شبکه اجتماعی</a><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;اینچنین میگوید :شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره‌هایی (عموماً فردی یا سازمانی) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایده‌ها و تبادلات مالی، دوستام، خویشاوندان، لینک‌های وب، و سرایت بیماری‌ها (اپیدمولوژی) به هم وصل هستند.</font></span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تحلیل&nbsp;</font><a href="http://www.ordup.com/network.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);">شبکه‌های اجتماعی</a><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس و یال می‌نگرد. به بیان دیگر، در ساده‌ترین شکل، یک شبکه اجتماعی نگاشتی از تمام یال‌های مربوط، میان رأس‌های مورد مطالعه‌است. رأس‌ها بازیگران فردی درون شبکه‌ها و یال‌ها روابط میان این بازیگران هستند. انواع زیادی از یال‌ها می‌تواند میان رأس‌ها وجود داشته باشد.</font></span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که می‌توان از ظرفیت&nbsp;</font><a href="http://www.ordup.com/network.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);">شبکه‌های اجتماعی</a><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به منظور شناسایی مسائل و تعیین راه حل آنها، برقراری روابط اجتماعی، اداره امور تشکیلاتی، سیاست‌گذاری عمومی و رهنمون‌سازی افراد در مسیر دستیابی به اهداف استفاده نمود</font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">اما به زبان ساده تر&nbsp;</font><a href="http://www.ordup.com/network.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);">شکبه اجتماعی</a><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;شامل چه وبسایت هایی میشود ؟به عبارتی میتوان گفت سایت هایی که به کاربران اجازه اشتراک گذاری عکس-فیلم و مطالب مختلف را میدهد در ایران چندین شبکه اجتماعی وجود دارد اما امروز قصد داریم درمورد یک شبکه اجتماعی صحبت کنیم به نام اورداپ این&nbsp;</font><a href="http://www.ordup.com/network.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);">شبکه اجتماعی</a><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;یکی از قدیمی ترین و محبوبترین شبکه های اجتماعی فعال در ایران میباشد این&nbsp;</font><a href="http://www.ordup.com/chat.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);">شبکه اجتماعی&nbsp;</a><font face="Mihan-Yekan" size="3">به طور رسمی از سال 87شروع به فعالیت نموده و حدود یک میلیون دویست هزار ایرانی و فارس زبان از کشور های افغانستان .تاجیکستان و ایرانیان ساکن در کشورهای مختلف عضو بوده اند&nbsp;</font></span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سیستم و دگرگونی خاصی و پیچیدگی این شبکه باعث محبوبیت این شبکه بین کاربران شده است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/198691.jpg" alt="چت اورداپ" style="max-width: 620px;"></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">لوگو وآرام&nbsp;</font><a href="http://www.ordup.com/network.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);">شبکه اجتماعی</a><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;اورداپ در طول تاریخ این وبسایت تغیراتی داشته که در زیر مشاهده میکنیم&nbsp;</font></span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/198692.jpg" alt="چت اورداپ" style="max-width: 620px;"></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کارابران&nbsp;</font><a href="http://www.ordup.com/network.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);">شبکه اجتماعی</a><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;اورداپ&nbsp;</font></span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/198693.jpg" alt="چت اورداپ" style="max-width: 620px;"></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">درادامه میتوان اورداپ را یک&nbsp;</font><a href="http://www.ordup.com/network.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);">شبکه اجتماعی</a><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;موفق ایرانی معرفی کرد شبکه ای که محبوبیت بالایی بین کاربران ایرانی دارد&nbsp;</font></span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای عضویت در&nbsp;</font><a href="http://www.ordup.com/network.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);">شبکه اجتماعی</a><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;اورداپ کلیک کنید&nbsp;</font></span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/198694.jpg" alt="چت اورداپ" style="max-width: 620px;"></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">لحظات خاطره انگیزی را در&nbsp;</font><a href="http://www.ordup.com/network.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);">شبکه اجتماعی</a><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;اورداپ تجربه کنید&nbsp;</font></span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/198695.jpg" alt="چت اورداپ" style="max-width: 620px;"></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">منبع :&nbsp;</font><a href="http://www.ordup.com/network.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);">شبکه اجتماعی اورداپ&nbsp;</a></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">لیست شبکه های اجتماعی ایرانی&nbsp;</font></div><div><a href="http://www.ordup.com/states/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75); background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شبکه اجتماعی فارس&nbsp;</font></div><div></div></a></div><div><a href="http://www.ordup.com/states/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75); background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شبکه اجتماعی آذربایجان غربی&nbsp;</font></div><div></div></a></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://www.ordup.com/states/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75); background-color: rgb(255, 255, 255);">شبکه اجتماعی خراسان رضوی&nbsp;</a></font></div><div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://www.ordup.com/states/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75); background-color: rgb(255, 255, 255);">شبکه اجتماعی گلستان&nbsp;</a></font></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://www.ordup.com/states/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75); background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شبکه اجتماعی بوشهر&nbsp;</font></div><div></div></a></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://www.ordup.com/states/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div>شبکه اجتماعی ایلام&nbsp;</div><div></div></font></a></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://www.ordup.com/states/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div>شبکه اجتماعی گیلان&nbsp;</div><div></div></font></a></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://www.ordup.com/states/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div>شبکه اجتماعی تهران&nbsp;</div><div></div></font></a></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://www.ordup.com/states/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75); background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شبکه اجتماعی خوزستان&nbsp;</font></div><div></div></a></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://www.ordup.com/states/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75); background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شبکه اجتماعی سمنان&nbsp;</font></div><div></div></a></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://www.ordup.com/states/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75); background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شبکه اجتماعی سیستان و بلوچستان&nbsp;</font></div><div></div></a></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://www.ordup.com/states/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75); background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شبکه اجتماعی استان مرکزی&nbsp;</font></div><div></div></a></div><a href="http://www.ordup.com/states/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 10.6667px; color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شبکه اجتماعی خراسان جنوبی&nbsp;</font></div><div></div></a><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://www.ordup.com/states/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75); background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی استان البرز&nbsp;</span></div><div></div></a></div><a href="http://www.ordup.com/states/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 10.6667px; color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">شبکه اجتماعی لرستان&nbsp;</span></a><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://www.ordup.com/states/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"></a><a href="http://www.ordup.com/network.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی جدید&nbsp;</span></div><div></div></a></span></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://www.ordup.com/network.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75); background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی ایران&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی غرب&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی شرق&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی فیسبوک&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">فیسبوک ایرانی&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">فیسبوک فارسی&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی دلنواز&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی کردزبانان&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی ترک زبانان&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی شمالی ها&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی دختران</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه جتماعی پسران&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی هنرمندان&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی کلوب&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی قدیمی&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی زیبا&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی افغانستان&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی تاجیکستان&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی &nbsp;میهن بلاگ&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">شبکه اجتماعی بیلد&nbsp;</span></div></a></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">شبکه اجتماعی اورداپ&nbsp;</span></div></div></div></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div> text/html 2018-04-28T16:27:46+01:00 www.looleh.biz admin blog بیشترین کلمات سرچ شده توسط ایرانیان http://www.looleh.biz/post/500 <div><br></div><div><div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252); text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="7">google</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252); text-align: justify; font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252); text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/googlee" target="" title=""><font color="#ff0000"><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252); text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بیشترین کلمات سرچ شده توسط ایرانیان&nbsp;</font></span></div><div></div></font></a></div><div style="text-align: center;"><div><div style="text-align: right;"><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/googlee" target="" title=""><span style="background-color: rgb(252, 250, 252);"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000">بیشترین کلمات سرچ شده توسط ایرانیان</font></span></a></div><div><font color="#ff0000"><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/googlee" target="" title=""></a><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/googlee" target="" title=""><div></div></a></font></div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/googlee" target="" title=""><font color="#ff0000"><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بیشترین کلمات فارسی جستجو شده در گوگل</font></span></div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/googlee" target="" title=""><font color="#ff0000"><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بیشترین کلمات جستجو شده در ایران 2017</font></span></div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/googlee" target="" title=""><font color="#ff0000"><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بیشترین سرچ ایرانیان در گوگل 2017</font></span></div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/googlee" target="" title=""><font color="#ff0000"><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بیشترین كلمات جستجو شده در گوگل توسط ایرانیان</font></span></div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/googlee" target="" title=""><font color="#ff0000"><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بیشترین جستجو در اینترنت</font></span></div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/googlee" target="" title=""><font color="#ff0000"><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بیشترین سرچ ایرانیان در گوگل 2016</font></span></div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/googlee" target="" title=""><font color="#ff0000"><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بیشترین سرچ ایرانیان در گوگل در سال 2016</font></span></div><div></div></font></a></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/googlee" target="" title=""><font color="#ff0000"><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بیشترین کلمات جستجو شده در ایران 2015</font></span></div><div></div></font></a></div></div><div style="text-align: center;"><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/googlee" target="" title=""><font color="#ff0000"><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بیشترین کلمات جستجو شده در ایران 2018</font></span></div><div></div></font></a></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252); font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><font size="3" color="#ff0000"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252); font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><font color="#ff0000"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: rgb(252, 250, 252); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">صفحات پر بازدیدتوسط ایرانی ها&nbsp;</font></span></div><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;">جالبه حتما ببینید</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></div></span><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;">این صفحات بیشترین بازدید ها را در گوگل داشته</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></div></span><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;">1-اورداپ</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></div></span><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;">2-مهران قربانی</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></div></span></font><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/13689652" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/13689652</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold">3-پدر تاریخ جهان لقب کیست؟</font></span></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/poll/11863" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/poll/11863</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold">4-</font></span></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/13695016" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/13695016</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold">6-شبکه اجتماعی اورداپ</font></span></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/network.php" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/network.php</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;">7-نام دیگر قند خون</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></font></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/poll/25324" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/poll/25324</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;">8میکروفن را چه کسی اختراع کرد</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></font></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/poll/24088" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/poll/24088</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;">9-نظر سنجی</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></font></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/poll/25948" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/poll/25948</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;">10-نظر سنجی</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></font></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/poll/36094" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/poll/36094</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;">11-گرمترین نقطه بدن انسان</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></font></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/poll/15706" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/poll/15706</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;">12-یک سال چند روز است</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></font></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/poll/35644" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/poll/35644</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;">13- لقب کشور کوبا</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></font></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/poll/15715" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/poll/15715</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;">14-نام قدیم یونان</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></font></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/poll/13565" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/poll/13565</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;">15-نظرسنجی</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></font></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/poll/13875" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/poll/13875</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;">16-نظر سنجی</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></font></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/poll/13875" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/poll/13875</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;">17-گروه تلگرام ایرانشهر</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></font></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/13697652" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/13697652</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;">18-پدر تاریخ جهان</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></font></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/poll/11863" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/poll/11863</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;">19-نظر سنجی</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></font></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/poll/17241" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/poll/17241</font></a></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 250, 252);"><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13.3333px;"><font face="Mihan-IransansBold">20-بیشترین ضربان قلب را درحیوانات کدام یکی از موارد زیر دارد؟</font></span></div></span><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(252, 250, 252);"><a href="http://www.ordup.com/poll/4945" target="_blank" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(3, 44, 124); font-size: 12px; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-IransansBold">http://www.ordup.com/poll/4945</font></a></p></div><div style="text-align: right;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/222241.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div style="text-align: right;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/222242.jpg" alt="چت اورداپ"></div></div> text/html 2018-04-24T14:41:40+01:00 www.looleh.biz admin blog شرکت جهان بست http://www.looleh.biz/post/499 <div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;شرکت جهان بست تولید کننده بستهای ایمنی مورد استفاده در صنایع گاز. آب.برق . پتروشیمی. نفت. مورد استفاده میباشد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آدرس: بومهن خیابان عسگری صبا 2 پلاک 19&nbsp; تلفنهای تماس 021 76225407&nbsp; .&nbsp; فکس 02176228448</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تماس:09127248494 -02176225407&nbsp; &nbsp;</font></div> text/html 2018-04-14T15:19:13+01:00 www.looleh.biz admin blog لوله پلی اتیلن ساوه http://www.looleh.biz/post/498 <font face="Mihan-IransansBold" size="7">قیمت لوله پلی اتیلن ساوه&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">لیست قیمت لوله پلی اتیلن با توجه به جدول قیمت مواد در بورس و ارز جهت مواد پلی اتیلن وارداتی متفاوت است و جدول قیمت ثابتی برای لوله پلی اتیلن و همچنین جهت لیست قیمت لوله پلی اتیلن وجود ندارد.</font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">لوله پلی اتیلن&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">انواع لوله پلی اتیلن</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">لوله پلی اتیلن 2 اینچ</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">مشخصات لوله پلی اتیلن</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">لیست قیمت لوله پلی اتیلن</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">قیمت لوله پلی اتیلن فشار قوی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</font></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font size="4"><div style=""><font face="Mihan-IransansBold">لیست قیمت لوله پلی اتیلن</font></div><div style=""><div class="g" style="line-height: 1.2; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px;"><div data-hveid="53" data-ved="0ahUKEwjX5K_kiLraAhUKGuwKHSLeBFwQFQg1KAEwAQ" style=""><div class="rc" style="position: relative;"><div class="s" style="max-width: 48em; line-height: 18px;"><span class="st" style="line-height: 1.4; word-wrap: break-word;"><span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate;"><font face="Mihan-IransansBold" style=""><span style="font-weight: bold;">لیست قیمت</span>&nbsp;روز&nbsp;<span style="font-weight: bold;">لوله پلی اتیلن</span>&nbsp;جدولی از تمامی سایزها با تمامی فشارهای کاری&nbsp;<span style="font-weight: bold;">لوله پلی اتیلن</span>&nbsp;نمیباشد,<span style="font-weight: bold;">قیمت لوله پلی اتیلن</span>&nbsp;حاصل ضرب وزن یک متر از آن سایز در&nbsp;<span style="font-weight: bold;">قیمت</span>&nbsp;هر کیلو مواد اولیه می‌باشد.</font></span></span></div></div></div></div><div class="g" style="font-family: Roboto, arial, sans-serif; line-height: 1.2; font-size: small; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34);"><div data-hveid="60" data-ved="0ahUKEwjX5K_kiLraAhUKGuwKHSLeBFwQFQg8KAIwAg"><div class="rc" style="position: relative;"></div></div></div></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><br></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;">لیست قیمت لوله پلی اتیلن فشار قوی</div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><br></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;">لیست قیمت لوله پلی اتیلن پلیران</div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><br></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;">لیست قیمت لوله پلی اتیلن گازی</div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><br></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;">قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی</div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><br></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;">قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><br></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;">قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><br></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;">قیمت هر کیلو لوله پلی اتیلن</div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><br></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;">قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ</div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><div><br></div><div><br></div><div>مشخصات لوله پلی اتیلن</div><div>وزن لوله پلی اتیلن pe80</div><div><br></div><div>استاندارد لوله های پلی اتیلن</div><div><br></div><div>sdr در لوله های پلی اتیلن</div><div><br></div><div>سایز لوله های پلی اتیلن به اینچ</div><div><br></div><div>دانلود کاتالوگ لوله های پلی اتیلن</div><div><br></div><div>مشخصات فنی لوله های پلی اتیلن گاز</div><div><br></div><div>وزن لوله پلی اتیلن گاز</div><div><br></div><div>جدول وزن لوله های کاروگیت</div></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><div>قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی</div><div>قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن فشار قوی</div><div><br></div><div>لوله پلی اتیلن 2 اینچ</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ</div><div><br></div><div>لیست قیمت لوله پلی اتیلن</div><div><br></div><div>قیمت لوله پلی اتیلن 90</div></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><br></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;">جهت ثبت سفارش :09125550828</div></font></div><div><br></div> text/html 2018-04-04T13:30:51+01:00 www.looleh.biz admin blog قیمت روز لوله http://www.looleh.biz/post/497 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">خرید لوله پلی اتیلن|فروش لوله |قیمت روز لوله&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">خرید و فروش انواع لوله واتصالات لوله پلی اتیلن در سراسر ایران -خرید لوله ضایعات -خرید ضایعات لوله&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">قیمت ها به تومان میباشد</font></div><div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000">قیمت لوله پلی اتیلن فشار قوی 4850</font><a href="http://looleh.biz/" target="" title="" style="font-size: medium;"><font face="Mihan-IransansBold">تومان</font></a></div></a><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000"><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title=""></a><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title=""><div></div></a></font></div><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000"><div><div style="display: inline !important;"><font color="#ff0000"><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title="">قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ</a>4885</font></div><a href="http://looleh.biz/" target="" title="" style="font-family: tahoma; font-size: medium;"><font face="Mihan-IransansBold">تومان</font></a></div></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000"><div style="font-size: medium;"><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title=""><font color="#ff0000"><div></div></font></a></div><div style="font-size: medium;"><font color="#ff0000"><div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title="">جدول قیمت لوله پلی اتیلن</a>4857<a href="http://looleh.biz/" target="" title="" style="font-family: tahoma;"><font face="Mihan-IransansBold">تومان</font></a></div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title=""><div></div></a></font></div><div style="font-size: medium;"><font color="#ff0000"><div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title="">قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</a>4500<a href="http://looleh.biz/" target="" title="" style="font-family: tahoma;"><font face="Mihan-IransansBold">تومان</font></a></div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title=""><div></div></a></font></div><div style="font-size: medium;"><font color="#ff0000"><div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title="">قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</a>4200<a href="http://looleh.biz/" target="" title="" style="font-family: tahoma;"><font face="Mihan-IransansBold">تومان</font></a></div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title=""><div></div></a></font></div><div style="font-size: medium;"><font color="#ff0000"><div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title="">قیمت هر کیلو لوله پلی اتیلن</a>4700<a href="http://looleh.biz/" target="" title="" style="font-family: tahoma;"><font face="Mihan-IransansBold">تومان</font></a></div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title=""><div></div></a></font></div><div style="font-size: medium;"><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title=""><font color="#ff0000"><div>لوله پلی اتیلن 2 اینچ</div><div></div></font></a></div><div style="font-size: medium;"><font color="#ff0000"><div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title="">قیمت لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای</a>4650</div><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title=""><div></div></a></font></div><div style="font-size: medium;"><a href="http://looleeh.mihanblog.com/extrapage/loolehkharid" target="" title=""><font color="#ff0000"><div>انواع لوله پلی اتیلن</div><div></div></font></a></div></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://looleh.biz/" target="" title="">قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</a>4000</font><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold">تومان</font></a></div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></font></div><div><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://looleh.biz/" target="" title="">قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی</a>4780</font></div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></font></div><div><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://looleh.biz/" target="" title="">قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</a>4700</font></div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></font></div><div><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://looleh.biz/" target="" title="">قیمت هر کیلو لوله پلی اتیلن</a>4898</font></div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></font></div><div><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://looleh.biz/" target="" title="">قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ</a>5800</font></div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></font></div><div><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://looleh.biz/" target="" title="">قیمت لوله پلی اتیلن فشار قوی</a>6500</font></div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></font></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold">لوله پلی اتیلن 2 اینچ</font></div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold">انواع لوله پلی اتیلن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><div></div></font></div></font></a></div><div><font size="3" color="#009900"><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold"><div>قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی5645<a href="http://looleh.biz/" target="" title="" style="font-family: tahoma;"><font face="Mihan-IransansBold">تومان</font></a></div><div></div></font></a></font><font size="3" color="#009900"><font face="Mihan-IransansBold"><div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title="">قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت</a>5864</div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></div><div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title="">قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</a>5864</div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></div><div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title="">قیمت هر کیلو لوله پلی اتیلن</a>4568</div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></div><div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title="">قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</a>4568</div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></div><div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title="">لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن</a>4568<a href="http://looleh.biz/" target="" title="" style="font-family: tahoma;"><font face="Mihan-IransansBold">تومان</font></a></div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></div><div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title="">قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ</a>4568<a href="http://looleh.biz/" target="" title="" style="font-family: tahoma;"><font face="Mihan-IransansBold">تومان</font></a></div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></div><div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title="">قیمت لوله پلی اتیلن فشار قوی</a>4568<a href="http://looleh.biz/" target="" title="" style="font-family: tahoma;"><font face="Mihan-IransansBold">تومان</font></a></div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></div></font><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold"><div>لوله پلی اتیلن 2 اینچ</div><div><div></div></div></font></a><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold"><div>قیمت هر کیلو لوله پلی اتیلن7500تومان</div><div><div></div></div></font></a></font><font face="Mihan-IransansBold"><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div>قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</div><div><div></div></div></font></a></div><div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div>لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن</div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div>قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div>قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ</div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div>قیمت لوله پلی اتیلن فشار قوی</div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div>جدول وزن لوله پلی اتیلن</div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div>لوله پلی اتیلن 2 اینچ</div><div></div></font></a></div><div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900">قیمت هر کیلو لوله پلی اتیلن رتن کار</font></a></div><div><br></div><div><br></div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></div></div><div>جهت ثبت سفارش با شماره :09125550828</div><div>دفتر :08642467301</div><div>ارسال به تمام نقاط ایران&nbsp;</div><div>قیمت آخر را از ما بخواهید&nbsp;</div><div><br></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></div></font></div> text/html 2018-04-03T07:14:49+01:00 www.looleh.biz admin blog خرید لوله پلی اتیلن http://www.looleh.biz/post/496 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">خرید لوله پلی اتیلن|فروش لوله |قیمت روز لوله&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">خرید و فروش انواع لوله واتصالات لوله پلی اتیلن در سراسر ایران -خرید لوله ضایعات -خرید ضایعات لوله&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</font></div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی</font></div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</font></div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت هر کیلو لوله پلی اتیلن</font></div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ</font></div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت لوله پلی اتیلن فشار قوی</font></div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold">لوله پلی اتیلن 2 اینچ</font></div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div><font face="Mihan-IransansBold">انواع لوله پلی اتیلن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><div></div></font></div></font></a></div><div><font size="3" color="#009900"><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold"><div>قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی</div><div></div></font></a><font face="Mihan-IransansBold"><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div>قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت</div><div></div></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div>قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</div><div></div></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div>قیمت هر کیلو لوله پلی اتیلن</div><div></div></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div>قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</div><div></div></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div>لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن</div><div></div></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div>قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ</div><div></div></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div>قیمت لوله پلی اتیلن فشار قوی</div><div></div></a></div></font><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold"><div>لوله پلی اتیلن 2 اینچ</div><div><div></div></div></font></a><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold"><div>قیمت هر کیلو لوله پلی اتیلن</div><div><div></div></div></font></a></font><font face="Mihan-IransansBold"><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div>قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</div><div><div></div></div></font></a></div><div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div>لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن</div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div>قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div>قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ</div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div>قیمت لوله پلی اتیلن فشار قوی</div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div>جدول وزن لوله پلی اتیلن</div><div></div></font></a></div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900"><div>لوله پلی اتیلن 2 اینچ</div><div></div></font></a></div><div><div><div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><font size="3" color="#009900">قیمت هر کیلو لوله پلی اتیلن رتن کار</font></a></div></div><div><br></div><div><br></div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></div></div><div>جهت ثبت سفارش با شماره :09125550828</div><div>دفتر :08642467301</div><div>ارسال به تمام نقاط ایران&nbsp;</div><div>قیمت آخر را از ما بخواهید&nbsp;</div><div><br></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></div></font></div> text/html 2018-03-27T15:13:34+01:00 www.looleh.biz admin blog خرید لوله ساوه http://www.looleh.biz/post/495 <div style="text-align: right; color: rgb(75, 75, 75); margin: 0px; padding: 0px;"><h1 class="page-title" style="color: rgb(47, 47, 47); font-family: p30; line-height: 1.2; margin: 0px 0px 30px; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 44px; text-transform: uppercase; text-align: start;">بازار لوله مبلی ساوه - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در ساوه و مرکزی</h1><p style="margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: p30; font-size: 15px; text-align: start;"><br></p></div><div style="text-align: right; color: rgb(75, 75, 75); margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خرید لوله&nbsp; ساوه</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(75, 75, 75); margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بازار لوله ساوه -صفرتا صد خرید خود را با ما همراه باشید بدون واسطه به ما وصل شوید -قیمت روز انواع لوله در بازار ایران -همیشه انلاین در پاسخگویی -قطب صنعت لوله ایران بازار لوله ساوه -بازار لوله ایران- تأمین انواع لوله های آهنی، گالوانیزه، استیل، پلاستیکی، فلت، گالوانیزه، فایبرگلاس و پی وی سی<span style="font-weight: bold; color: rgb(106, 106, 106);">بازار لوله ایران</span><span style="color: rgb(84, 84, 84);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(84, 84, 84);">و بورس عرضه و تقاضای اتصالات پلی اتیلن، تجهیزات آبیاری قطره ای، آبرسانی و گازرسانی.</span></font></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#545454" face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#545454" face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">استعلام قیمت روز لوله و اتصالات 09125550828</font></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196714.jpg" alt="چت اورداپ" style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Mihan-Yekan; font-size: 10.6667px; max-width: 620px;"></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#545454" face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#545454" face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارسال به تمام نقاط ایران&nbsp;</font></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ" style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; max-width: 620px;"></div> text/html 2018-03-17T15:14:04+01:00 www.looleh.biz admin blog لینکدونی تلگرام http://www.looleh.biz/post/494 <div style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; widows: 1;"><div style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal;"><font face="Mihan-IransansBold" size="7" color="#33cc00">گروه تلگرام ساوه</font></div><div style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000" size="5">کانال تلگرام ساوه&nbsp;</font></div><div style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">تلگرام ساوه &nbsp;</font></div><div style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal;"><br></div><font color="#009900" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کانال تلگرام حوادث ساوه</font></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">لینک گروه تلگرام بچه های ساوه</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">کانال تلگرام ساوه خبر</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">کانال ساوه خبر</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">کانال ساوه ای ها</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">گروه های تلگرام ساوه</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">کانال خبر فوری ساوه</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">کانال حوادث ساوه</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;تلگرام ساوه</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">کانال تلگرام حوادث ساوه</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">کانال خبر فوری ساوه</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">کانال حوادث ساوه</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">کانال تلگرام ساوه خبر</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">لینک گروه تلگرام بچه های ساوه</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">ساوه خبر تلگرام</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">کانال ساوه خبر</span></div><div></div></a></font><div style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal;"><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADytNp9igSwsPyG_Sw" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#009900">گروه های تلگرام ساوه</font></a></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><font color="#009900"><div></div></font></a><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div style="display: inline !important;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#009900">تلگرام بچه های زرند&nbsp;</font></div></a></div><div><font color="#009900"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></font></div><div><div style="display: inline !important;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#009900"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="">تلگرام شهر زرند&nbsp;</a></font></div></div><font color="#009900"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><div style="display: inline !important;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تلگرام غرق آباد&nbsp;</font></div></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">تلگرام بچه های غرق آباد&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام غرق آبادی ها&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">کانال تلگرام غرق آباد&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام نوبران&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">کانال تلگرام نوبران&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">کانال &nbsp;تلگرام یل آباد&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">کانال تلگرام آوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">کانال تلگرام &nbsp;میراث فرهنگی ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">کانال تلگرام &nbsp;ساوه ای ها&nbsp;</span></div><div></div></a></font><div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><font color="#009900">گروه تلگرام خبر فوری نوبران&nbsp;</font></a></span></div><font color="#009900"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">کانال تلگرام طرازناهید&nbsp;</font></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام باغ شیخ&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام احمد آباد&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام حریصان&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام غازم آباد&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام هندس&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام دالستان&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام شهر صنعتی کاوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام بیمارستان مدرس&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام بیمارستان چمران ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام شهرداری ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام دانشگاه آزاد ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a></font><div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><font color="#009900">گروه تلگرام دانشگاه پیام نور ساوه&nbsp;</font></a></span></div><font color="#009900"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">کانال تلگرام پیام ساوه&nbsp;</font></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">کانال تلگرام بانوان ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام مدافعان حرم ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام تبلیغات ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام &nbsp;شهرک علوی ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام اصناف ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a></font><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><font color="#009900"><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام &nbsp;بازار ساوه&nbsp;</span></div><div></div></font></a></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#009900"><div></div></font></a></div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#009900"><div></div></font></a></div><font color="#009900"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><div style="display: inline !important;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">گروه تلگرام دیوار ساوه&nbsp;</font></div></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام تبلیغاتی ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گپ تلگرام ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">تلگرام بازار داغ ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام زیر پوست شهر&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام صرفا جهت اطلاع ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام خبر فوری ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام مردم و مسئولین ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام کشاورزی ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">گروه تلگرام بچه های ساوه&nbsp;</span></div><div></div></a></font><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><font color="#009900">گروه تلگرام شهر من ساوه&nbsp;</font></span></div><div></div></a></div><div><div class="g" style="line-height: 1.2; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34);"><div data-hveid="37" data-ved="0ahUKEwikotWSyfDZAhUDYJoKHU6TDUwQFQglKAAwAA"><div class="rc" style="position: relative;"><div class="s" style="max-width: 48em; color: rgb(84, 84, 84); line-height: 18px;"><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ساوه یکی از شهرهای استان مرکزی میباشد جمعیت ساوه حدود 300هزار نفر میباشد بزرگترین شهر صنعتی ایران در ساوه قرار دارد این شهر از نظر موقعیت آب &nbsp;وهوای خشک و کویری میباشد فاصله یک ساعته با تهران و قم این شهر را به یک شهر با موقعیت مناشب تبدیل کرده است&nbsp;</b></font></p></div><div jsl="$t t--ddbPTeIsNI$t-nEjf2CObCkc;$x 0;" class="r-iMGxl1Kdll7g" data-ved="0ahUKEwikotWSyfDZAhUDYJoKHU6TDUwQ2Z0BCC0wAA" style="font-size: small; font-family: Roboto, arial, sans-serif;"></div></div></div></div><div class="g" style="line-height: 1.2; font-size: small; font-family: Roboto, arial, sans-serif; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34);"><div data-hveid="53" data-ved="0ahUKEwikotWSyfDZAhUDYJoKHU6TDUwQFQg1KAEwAQ"><div class="rc" style="position: relative;"></div></div></div></div><div><div style="display: inline !important;"><br></div></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><div></div></a></div><div><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام"></a></div></div></div> text/html 2018-03-16T16:41:40+01:00 www.looleh.biz admin blog لوله و اتصالات http://www.looleh.biz/post/493 <div><br></div><div><div style="text-align: right; color: rgb(75, 75, 75); margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">بازار لوله ایران&nbsp;</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(75, 75, 75); margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">بازار لوله ساوه -صفرتا صد خرید خود را با ما همراه باشید بدون واسطه به ما وصل شوید -قیمت روز انواع لوله در بازار ایران -همیشه انلاین در پاسخگویی -قطب صنعت لوله ایران بازار لوله ساوه -بازار لوله ایران- تأمین انواع لوله های آهنی، گالوانیزه، استیل، پلاستیکی، فلت، گالوانیزه، فایبرگلاس و پی وی سی<span style="font-weight: bold; color: rgb(106, 106, 106);">بازار لوله ایران</span><span style="color: rgb(84, 84, 84);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(84, 84, 84);">و بورس عرضه و تقاضای اتصالات پلی اتیلن، تجهیزات آبیاری قطره ای، آبرسانی و گازرسانی.</span></font></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#545454" face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">استعلام قیمت روز لوله و اتصالات 09125550828</font></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#545454" face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">ارسال به تمام نقاط ایران&nbsp;</font></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#545454" face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><br></font></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4" style="background-color: rgb(51, 204, 0);">قطب صنعت لوله ایران ساوه&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">بازار لوله ساوه -بزرگترین شرکت های تولیدی لوله در ساوه قرار دارد از این سو شما میتوانید از صفر تا صد لوله خود را از ما خرید کنید&nbsp; تأمین انواع لوله های آهنی، پلی اتیلن، استیل، پلاستیکی، فلت، گالوانیزه، فایبرگلاس و پی وی سی</font></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ" style="max-width: 620px;"></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b style="background-color: rgb(51, 255, 51);">لوله چیست&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">عموما&nbsp;Pipe&nbsp;یا&nbsp;لوله&nbsp;استوانه‌ای توخالی است که از آن برای انتقال یا نگهداری سایر مواد استفاده می‌کنند. لوله‌ها می‌توانند از مواد مختلفی مثل آهن، فولاد، پلیمر، شیشه و غیره ساخته شوند. که البته در تعریف ویکی استفاده از لوله جهت ساخت سازه هایی مثل گلخانه های فراموش شده. و اما علامه دهخدا گفته هر چیز میان کاواک دراز که گذرانیدن مایعی را به کار باشد. هر مجرای استوانه ای شکل . آنچه مدور و دراز و میان خالی باشد و گاه میان پر.</font></b></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></b></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 0);">لیست قیمت &nbsp;لوله پلی اتیلن</font></b></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></b></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;">لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن</div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت هر کیلو لوله پلی اتیلن</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">لوله پلی اتیلن 2 اینچ</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">جدول وزن لوله پلی اتیلن</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت هر کیلو لوله پلی اتیلن</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">جدول وزن لوله پلی اتیلن</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ</font></b></div><div></div></a><div style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; font-size: medium;"><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: right;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="display: inline !important;">قیمت لوله پلی اتیلن 1 اینچ</div></font></b></div><div></div></a></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-weight: bold; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-weight: bold;"><font size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 0);">لوله پلی اتیلن چیست؟</font></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-weight: bold; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;لوله هایی هستند که از جنس مواد پلی اتیلن ساخته می شوند. عرضه کننده مواد پلی اتیلن پالایشگاه ها هستند و قیمت فروش این مواد هر روزه در حال تغییر است. لذا قیمت این لوله ها هم روزانه تغییر میکند و شما به عنوان مصرف کننده این لوله ها باید در جریان تغییر قیمت های مواد پلی اتیلن باشید. لوله پلی اتیلن ویژگی هایی دارد که باعث شده بین مجریان طرح های انتقال پر مصرف شود. از جمله آنها قیمت پایین لوله پلی اتیلن نسبت به لوله های فلزی و مقاومت در برابر خورندگی مواد شیمیایی همچنین در استحکلام بالا در زلزله و رانش زمین و در نتیجه طول عمر بسیار بالای آن میباشد.</font></div><div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: right; font-weight: bold;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(51, 204, 0);">استعلام قیمت روز لوله پلی اتیلن</font></div><div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;لوله های پلی اتیلن از مواد pe40, pe63, pe80 و pe100 ساخته میشوند. به نسبت خلوص مواد اولیه تولید لوله، قیمت نهایی این لوله ها متفاوت هستند. منظور از خلوص مواد میزان ترکیب مواد اولیه با مواد ضایعاتی هست. مواد اولیه ضایعاتی از آسیاب کردن لوله های پلی اتیلن مصرف شده ساخته میشوند. لوله های پلی اتیلنی که با مواد ضایعاتی مثل گرانول یا کامپاند ساخته میشوند کاربردهای خاص خود را دارند. مثلا برای غلاف کابل های برق یا فیبر نوری استفاده میشوند. اما برای کاربردهای حساس و تحت فشار و یا پروژه ای که جوش پلی اتیلن در آن نیاز هست باید از لوله های با کیفیت بالا استفاده کرد. اغلب تولید کنندگان لوله پلی اتیلن از ضایعات خط تولید خودشان در لوله های تولیدی خود استفاده میکنند. با توجه به نکات ذکر شده قیمت لوله پلی اتیلن از هر کیلو 2000 تومان تا 7000 تومان در بازار متغیر هستند.</font></div><div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196713.jpg" alt="چت اورداپ" style="max-width: 620px;"></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#009900" size="5" face="Mihan-Yekan"><b>&nbsp;گرید A, B و C در تولید کنندگان لوله پلی اتیلن چیست؟</b></font></div><div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan">این گرید ها نشان دهنده کیفیت لوله نیست. این صحیح نیست که لوله گرید A با کیفیت تر از گرید C باشد. این گرید ها نشان دهنده این هست که یک تولید کننده تا چه میزان میتواند در مناقصات شرکت کند</font></div><div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan">کیفت لوله برحسب استفاده از نوع مواد پلی اتیلن مشخص میشود &nbsp; &nbsp; لوله های پلی اتیلن استاندارد این لوله ها دقیقا با همان مواد و همان کیفیت لوله های تأییدیه دار تولید میشوند. مهر استاندارد ایران نشانه مرغوبیت این لوله ها میباشد و دارای ضمانتنامه معتبر از کارخانه تولید کننده میباشند. تفاوت قیمت زیادی با لوله های تأییدیه دار ندارند. این لوله ها طبق استاندارد 14427 - 2 تولید میشوند. خواص لوله باید طبق این استاندارد باشد. بسیاری از تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن که دارای مجوز استاندارد نیستند ادعا میکنند طبق این استاندارد لوله تولید میکنند که با ارسال نمونه لوله به آزمایشگاه میتوان صحت این ادعا را اثبات کرد.</font></div><div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div></div><div style="text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196714.jpg" alt="چت اورداپ" style="max-width: 620px;"></font></div></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(84, 84, 84); font-size: small;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-size: 10.6667px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><ul class="cntctdtls" style="list-style: none outside none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 15px; text-align: right;"><li style="text-align: right; background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><font face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">استان: ارسال به تمام ایران</font></li><li style="text-align: right; background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">فروش:بازار لوله ایران&nbsp;</font></li><li style="text-align: right; background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">تلفن:08642467301</font></li><li style="text-align: right; background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">همراه:09125550828-09192558879</font></li><li style="text-align: right; background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><br></font></li></ul></div><div style="text-align: right; color: rgb(75, 75, 75); font-size: 13.3333px; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام"></a></div><div style="text-align: right; color: rgb(75, 75, 75); font-size: 13.3333px; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px;"><br></div><div style="text-align: right; color: rgb(75, 75, 75); font-size: 13.3333px; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ" style="max-width: 620px; margin: 0px; padding: 0px; width: 582.997px;"></div></div> text/html 2018-03-13T08:29:34+01:00 www.looleh.biz admin blog بازار لوله شیر آلات ایران http://www.looleh.biz/post/492 <font face="Mihan-IransansBold" size="7">بازار لوله شیر آلات ایران&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="6">بورس شیر آلات ایران&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">بازار لوله ایران شماره تماس 09125550828 قیمت آخر را ازما بخواهید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><div style=""><div style="font-size: x-large;"><br></div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5" style="">&nbsp;</font><font size="3" style="">قیمت شیرآلات</font></div></a><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""></a><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></span></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div style="display: inline !important;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قیمت شیرآلات اخوان</font></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title="" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title="" style=""><div style=""><font size="3" style="">قیمت شیرآلات راسان</font></div><div style="background-color: rgb(102, 255, 153);"></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title="" style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><div><font size="3">قیمت شیرآلات ارزان</font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font size="3">قیمت شیرآلات kwc</font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font size="3">قیمت شیرآلات شایان</font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font size="3">قیمت شیرآلات شیبه</font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font size="3">قیمت شیرآلات لوکس</font></div><div></div></a></div><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title="" style=""><div style="display: inline !important;"><font size="3" style="">شیر آلات</font></div></a></div></div></font><div><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""></a><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div style="display: inline !important;"><font size="3">شیر آلات قهرمان</font></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font size="3">شیرآلات اخوان</font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font size="3">شیرآلات شیبه+قیمت</font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font size="3">قیمت شیرآلات شایان</font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font size="3">فروشگاه اینترنتی شیرالات بهداشتی</font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font size="3">شیرآلات خارجی</font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font size="3">قیمت شیرآلات kwc</font></div><div></div></a></div><div style=""><a href="http://looleh.biz/" target="" title=""><div><font size="3">قیمت شیر ظرفشویی</font></div><div></div></a></div></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div class="mnlst" style="background-image: url(&quot;/images/bg1.png&quot;); background-position: left bottom; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid rgb(231, 231, 231); float: right; height: 250px; margin-bottom: 30px; margin-right: 16px; padding-top: 21px; text-align: center; width: 150px; color: rgb(137, 137, 137); font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img src="https://iranpipe.market/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="شیرآلات پلیمری" data-original="/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C.jpg" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100px; vertical-align: middle; margin-bottom: 10px; max-height: 100px;"></span>&nbsp;<br>شیرآلات پلیمری</font><p style="margin: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">انواع شیر های پلیمری مورد استفاده در خطوط لوله</font></p></div><div class="mnlst" style="background-image: url(&quot;/images/bg1.png&quot;); background-position: left bottom; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid rgb(231, 231, 231); float: right; height: 250px; margin-bottom: 30px; margin-right: 16px; padding-top: 21px; text-align: center; width: 150px; color: rgb(137, 137, 137); font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img src="https://iranpipe.market/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="شیرآلات کشویی" data-original="/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100px; vertical-align: middle; margin-bottom: 10px; max-height: 100px;"></span>&nbsp;<br>شیرآلات کشویی</font><p style="margin: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">شیرآلات کشویی در نوع چدنی، استیل، برنجی و پلیمری هستند و کاربردهای کشاورزی و صنعتی دارند</font></p></div><div class="mnlst" style="background-image: url(&quot;/images/bg1.png&quot;); background-position: left bottom; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid rgb(231, 231, 231); float: right; height: 250px; margin-bottom: 30px; margin-right: 16px; padding-top: 21px; text-align: center; width: 150px; color: rgb(137, 137, 137); font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img src="https://iranpipe.market/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="شیرآلات صنعتی" data-original="/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100px; vertical-align: middle; margin-bottom: 10px; max-height: 100px;"></span>&nbsp;<br>شیرآلات صنعتی</font><p style="margin: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">شیر هایی که کاربرد صنعتی دارند</font></p></div><div class="mnlst" style="background-image: url(&quot;/images/bg1.png&quot;); background-position: left bottom; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid rgb(231, 231, 231); float: right; height: 250px; margin-bottom: 30px; margin-right: 16px; padding-top: 21px; text-align: center; width: 150px; color: rgb(137, 137, 137); font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img src="https://iranpipe.market/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%BE.jpg" alt="شیرآلات نوار تیپ" data-original="/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%BE.jpg" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100px; vertical-align: middle; margin-bottom: 10px; max-height: 100px;"></span>&nbsp;<br>شیرآلات نوار تیپ</font><p style="margin: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">شیرآلاتی که جهت کنترل انشعابات آبیاری به روش تیپ استفاده میشوند</font></p></div><div class="mnlst" style="background-image: url(&quot;/images/bg1.png&quot;); background-position: left bottom; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid rgb(231, 231, 231); float: right; height: 250px; margin-bottom: 30px; margin-right: 16px; padding-top: 21px; text-align: center; width: 150px; color: rgb(137, 137, 137); font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img src="https://iranpipe.market/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C.jpg" alt="شیرآلات توپی" data-original="/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C.jpg" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100px; vertical-align: middle; margin-bottom: 10px; max-height: 100px;"></span>&nbsp;<br>شیرآلات توپی</font><p style="margin: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">یا شیر های دسته گازی که اغلب کاربرد کشاورزی دارند</font></p></div><div class="mnlst" style="background-image: url(&quot;/images/bg1.png&quot;); background-position: left bottom; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid rgb(231, 231, 231); float: right; height: 250px; margin-bottom: 30px; margin-right: 16px; padding-top: 21px; text-align: center; width: 150px; color: rgb(137, 137, 137); font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img src="https://iranpipe.market/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C.jpg" alt="شیرآلات چدنی" data-original="/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C.jpg" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100px; vertical-align: middle; margin-bottom: 10px; max-height: 100px;"></span>&nbsp;<br>شیرآلات چدنی</font><p style="margin: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">انواع مختلف شیرهایی که از چدن ساخته شده اند</font></p></div><div class="mnlst" style="background-image: url(&quot;/images/bg1.png&quot;); background-position: left bottom; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid rgb(231, 231, 231); float: right; height: 250px; margin-bottom: 30px; margin-right: 16px; padding-top: 21px; text-align: center; width: 150px; color: rgb(137, 137, 137); font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img src="https://iranpipe.market/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%84%DA%A9%D9%87.jpg" alt="شیر فلکه" data-original="/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%84%DA%A9%D9%87.jpg" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100px; vertical-align: middle; margin-bottom: 10px; max-height: 100px;"></span>&nbsp;<br>شیر فلکه</font><p style="margin: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">شیر فلکه های کشویی چدنی و پلیمری با زبانه های لاستیکی و فلزی</font></p></div><div class="mnlst" style="background-image: url(&quot;/images/bg1.png&quot;); background-position: left bottom; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid rgb(231, 231, 231); float: right; height: 250px; margin-bottom: 30px; margin-right: 16px; padding-top: 21px; text-align: center; width: 150px; color: rgb(137, 137, 137); font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img src="https://iranpipe.market/images/products/tiny/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88.jpg" alt="والو" data-original="/images/products/tiny/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88.jpg" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100px; vertical-align: middle; margin-bottom: 10px; max-height: 100px;"></span>&nbsp;<br>والو</font><p style="margin: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">والو همان شیر است که وظیفه قطع و وصل جریان را بر عهده دارد</font></p></div><div class="mnlst" style="background-image: url(&quot;/images/bg1.png&quot;); background-position: left bottom; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid rgb(231, 231, 231); float: right; height: 250px; margin-bottom: 30px; margin-right: 16px; padding-top: 21px; text-align: center; width: 150px; color: rgb(137, 137, 137); font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img src="https://iranpipe.market/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C.jpg" alt="شیر پروانه ای" data-original="/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C.jpg" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100px; vertical-align: middle; margin-bottom: 10px; max-height: 100px;"></span>&nbsp;<br>شیر پروانه ای</font><p style="margin: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">شیرهایی هستند که تقریبا تخت هستند و یک اهرم در بالا دارند جهت دو حالت قطع و وصل جریان</font></p></div><div class="mnlst" style="background-image: url(&quot;/images/bg1.png&quot;); background-position: left bottom; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid rgb(231, 231, 231); float: right; height: 250px; margin-bottom: 30px; margin-right: 16px; padding-top: 21px; text-align: center; width: 150px; color: rgb(137, 137, 137); font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img src="https://iranpipe.market/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87.jpg" alt="شیر تخلیه" data-original="/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87.jpg" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100px; vertical-align: middle; margin-bottom: 10px; max-height: 100px;"></span>&nbsp;<br>شیر تخلیه</font><p style="margin: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">وطیفه شیر تخلیه مدیریت فشار هوا و سیال داخل لوله میباشد</font></p></div><div class="mnlst" style="background-image: url(&quot;/images/bg1.png&quot;); background-position: left bottom; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid rgb(231, 231, 231); float: right; height: 250px; margin-bottom: 30px; margin-right: 16px; padding-top: 21px; text-align: center; width: 150px; color: rgb(137, 137, 137); font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img src="https://iranpipe.market/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C.jpg" alt="شیر توپی" data-original="/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C.jpg" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100px; vertical-align: middle; margin-bottom: 10px; max-height: 100px;"></span>&nbsp;<br>شیر توپی</font><p style="margin: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">به علت وجود یک حباب یا کره یا توپ داخل این نوع شیر به آن شیر توپی میگویند</font></p></div><div class="mnlst" style="background-image: url(&quot;/images/bg1.png&quot;); background-position: left bottom; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid rgb(231, 231, 231); float: right; height: 250px; margin-bottom: 30px; margin-right: 16px; padding-top: 21px; text-align: center; width: 150px; color: rgb(137, 137, 137); font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img src="https://iranpipe.market/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="شیر ویفری" data-original="/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C.jpg" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100px; vertical-align: middle; margin-bottom: 10px; max-height: 100px;"></span>&nbsp;<br>شیر ویفری</font><p style="margin: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">شیر های پروانه ای یا ویفری که وظیفه قطع و وصل جریان مایع را بر عهده دارند</font></p></div><div class="mnlst" style="background-image: url(&quot;/images/bg1.png&quot;); background-position: left bottom; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid rgb(231, 231, 231); float: right; height: 250px; margin-bottom: 30px; margin-right: 16px; padding-top: 21px; text-align: center; width: 150px; color: rgb(137, 137, 137); font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img src="https://iranpipe.market/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%84%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="شیر فلکه کشویی" data-original="/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%84%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100px; vertical-align: middle; margin-bottom: 10px; max-height: 100px;"></span>&nbsp;<br>شیر فلکه کشویی</font><p style="margin: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">شیر یا ولو های کشویی که جهت تنظیم دقیق میزان جریان به کار میروند و اغلب از جنس چدن هستند</font></p></div><div class="mnlst" style="background-image: url(&quot;/images/bg1.png&quot;); background-position: left bottom; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid rgb(231, 231, 231); float: right; height: 250px; margin-bottom: 30px; margin-right: 16px; padding-top: 21px; text-align: center; width: 150px; color: rgb(137, 137, 137); font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img src="https://iranpipe.market/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C.jpg" alt="شیر برقی" data-original="/images/products/tiny/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C.jpg" style="border: 0px none; height: auto; max-width: 100px; vertical-align: middle; margin-bottom: 10px; max-height: 100px;"></span>&nbsp;<br>شیر برقی</font><p style="margin: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">شیرآلات پلاستیکی و چدنی که بوسیله برق باز و بسته میشوند</font></p></div></div></div> text/html 2018-03-11T08:45:22+01:00 www.looleh.biz admin blog شما چگونه تولد حاج قاسم را به او تبریک می‌گویید؟ http://www.looleh.biz/post/491 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">به مناسبت تولد 61 سالگی سردار سلیمانی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">شما چگونه تولد حاج قاسم را به او تبریک می‌گویید؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امروز مصادف با تولد سردار حاج قاسم سلیمانی است به همین بهانه می‌توانید دلنوشته ها یا پیام هایتان را با سردار دلها به اشتراک بگذارید.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پیام‌های خود به مناسبت تولد حاج قاسم سلیمانی را در این خبر با ما به اشتراک بگذاریدبه گزارش خبرنگار حوزه سیاسیون&nbsp; گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که مدت‌هاست به عنوان یک شخصیت پرنفوذ در منطقه "غرب آسیا" شناخته می‌شود، متولد ۲۰ اسفند ۱۳۳۵است و امروز مصادف با تولد اوست.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">رشادت‌ها و ایثارگری‌های سردار قاسم سلیمانی در جبهه‌دفاع از حرم اهل بیت ـ علیهم السلام ـ و مبارزه با تروریسم از او قهرمانی ساخته که امروز نه تنها در قلب میلیون‌ها ایرانی جای گرفته است بلکه در سرتاسر دنیا هستند افرادی که به وجود چنین سرداری افتخار می کنند و او را الگوی خود قرار می دهند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اگر امثال او در سوریه و عراق نبودند مشخص نبود اکنون باید در کدام شهر ایران عزیز با تروریستها می جنگیدیم و از کدام نقطه سرزمینمان دفاع می کردیم. دلاوری‌های حاج قاسم سلیمانی حتی موجب شد رهبر معظم انقلاب از او به‌‌عنوان "شهید زنده" یاد کنند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امروز 20 اسفند مصادف با سالروز تولد این مجاهد خستگی‌ناپذیر است. مناسبت خوبی است تا دلنوشته‌ها و پیام‌هایتان برای سردار سلیمانی را با ما به اشتراک بگذارید.</font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/218257.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#ff0000">شما چگونه تولد حاج قاسم را به او تبریک می‌گویید؟</font></div></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="4">کامنت بزنید لطفا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div> text/html 2018-03-06T16:46:18+01:00 www.looleh.biz admin blog خرید ضایعات ساوه |بازار ضایعات ساوه | فروش ضایعات ساوه http://www.looleh.biz/post/489 <font face="Mihan-IransansBold" size="7"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(51, 255, 51);">خرید ضایعات ساوه&nbsp;</span></font><div><font face="Mihan-IransansBold"><div style="text-align: justify; widows: 1;"><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span><font size="4">خرید ضایعات ساوه</font></div><div style="text-align: justify; widows: 1;"><font size="4">خرید ضایعات مس ساوه</font></div><div style="text-align: justify; widows: 1;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify; widows: 1;"><font size="4">خرید ضایعات پلاستیک ساوه</font></div><div style="text-align: justify; widows: 1;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify; widows: 1;"><font size="4">مرکز خرید و فروش ضایعات ساوه&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify; widows: 1;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify; widows: 1;"><font size="4">قیمت هر کیلو ضایعات آهن ساوه</font></div><div style="text-align: justify; widows: 1;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify; widows: 1;"><font size="4">تلگرام ضایعات آهن ساوه&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify; widows: 1;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify; widows: 1;"><font size="4">قیمت مس سوخته ساوه&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify; widows: 1;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify; widows: 1;"><font size="4">قیمت روز ضایعات آلومینیوم ساوه&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify; widows: 1;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify; widows: 1;"><font size="4">قیمت خرید ضایعات آهن در ذوب آهن ساوه</font></div><font size="4"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);">خرید و فروش ضایعات ساوه<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);">خرید و فروش ضایعات به صورت کلی و جزئی در ساوه و اطراف<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);">خرید ضایعات در شهر صنعتی کاوه<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);">خرید ضایعات در زرندیه<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);">خرید ضایعات در غرق آباد<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);">خرید ضایعات درب منزل<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);">ضایعات شما را به بالاترین قیمت روز خریداریم<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);">خرید وفروش انواع ضایعات پلاستیک -آلومینیوم - مس- برنج - سرب - قلع -کاغذ<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(252, 250, 252);"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: justify; widows: 1; background-color: rgb(51, 255, 51);">شماره تماس : 09399550609</span></font></font><font size="4" style="background-color: rgb(51, 255, 51);"> </font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/217772.jpg" alt="چت اورداپ"></div> text/html 2018-02-24T16:54:14+01:00 www.looleh.biz admin blog بازار لوله ایران http://www.looleh.biz/post/487 <div style="color: rgb(75, 75, 75); margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">بازار لوله ایران&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">بازار لوله ساوه -صفرتا صد خرید خود را با ما همراه باشید بدون واسطه به ما وصل شوید -قیمت روز انواع لوله در بازار ایران -همیشه انلاین در پاسخگویی -قطب صنعت لوله ایران بازار لوله ساوه -بازار لوله ایران- تأمین انواع لوله های آهنی، گالوانیزه، استیل، پلاستیکی، فلت، گالوانیزه، فایبرگلاس و پی وی سی<span style="font-weight: bold; color: rgb(106, 106, 106);">بازار لوله ایران</span><span style="color: rgb(84, 84, 84);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(84, 84, 84);">و بورس عرضه و تقاضای اتصالات پلی اتیلن، تجهیزات آبیاری قطره ای، آبرسانی و گازرسانی.</span></font></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" style="background-color: rgb(51, 204, 0);">قطب صنعت لوله ایران ساوه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">بازار لوله ساوه -بزرگترین شرکت های تولیدی لوله در ساوه قرار دارد از این سو شما میتوانید از صفر تا صد لوله خود را از ما خرید کنید&nbsp; تأمین انواع لوله های آهنی، پلی اتیلن، استیل، پلاستیکی، فلت، گالوانیزه، فایبرگلاس و پی وی سی</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ" style="max-width: 620px;"></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b style="background-color: rgb(51, 255, 51);">لوله چیست&nbsp;</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">عموما&nbsp;Pipe&nbsp;یا&nbsp;لوله&nbsp;استوانه‌ای توخالی است که از آن برای انتقال یا نگهداری سایر مواد استفاده می‌کنند. لوله‌ها می‌توانند از مواد مختلفی مثل آهن، فولاد، پلیمر، شیشه و غیره ساخته شوند. که البته در تعریف ویکی استفاده از لوله جهت ساخت سازه هایی مثل گلخانه های فراموش شده. و اما علامه دهخدا گفته هر چیز میان کاواک دراز که گذرانیدن مایعی را به کار باشد. هر مجرای استوانه ای شکل . آنچه مدور و دراز و میان خالی باشد و گاه میان پر.</font></b></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></b></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 0);">لیست قیمت &nbsp;لوله پلی اتیلن</font></b></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></b></div><div style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;">لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن</div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت هر کیلو لوله پلی اتیلن</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">لوله پلی اتیلن 2 اینچ</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">جدول وزن لوله پلی اتیلن</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت هر کیلو لوله پلی اتیلن</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">جدول وزن لوله پلی اتیلن</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی</font></b></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ</font></b></div><div></div></a><div style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; font-size: medium;"><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="display: inline !important;">قیمت لوله پلی اتیلن 1 اینچ</div></font></b></div><div></div></a></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify; font-weight: bold; font-size: medium;"><br></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 0);">لوله پلی اتیلن چیست؟</font></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify; font-weight: bold; font-size: medium;"><br></div><div style="text-align: justify; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;لوله هایی هستند که از جنس مواد پلی اتیلن ساخته می شوند. عرضه کننده مواد پلی اتیلن پالایشگاه ها هستند و قیمت فروش این مواد هر روزه در حال تغییر است. لذا قیمت این لوله ها هم روزانه تغییر میکند و شما به عنوان مصرف کننده این لوله ها باید در جریان تغییر قیمت های مواد پلی اتیلن باشید. لوله پلی اتیلن ویژگی هایی دارد که باعث شده بین مجریان طرح های انتقال پر مصرف شود. از جمله آنها قیمت پایین لوله پلی اتیلن نسبت به لوله های فلزی و مقاومت در برابر خورندگی مواد شیمیایی همچنین در استحکلام بالا در زلزله و رانش زمین و در نتیجه طول عمر بسیار بالای آن میباشد.</font></div><div style="text-align: justify; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(51, 204, 0);">استعلام قیمت روز لوله پلی اتیلن</font></div><div style="text-align: justify; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;لوله های پلی اتیلن از مواد pe40, pe63, pe80 و pe100 ساخته میشوند. به نسبت خلوص مواد اولیه تولید لوله، قیمت نهایی این لوله ها متفاوت هستند. منظور از خلوص مواد میزان ترکیب مواد اولیه با مواد ضایعاتی هست. مواد اولیه ضایعاتی از آسیاب کردن لوله های پلی اتیلن مصرف شده ساخته میشوند. لوله های پلی اتیلنی که با مواد ضایعاتی مثل گرانول یا کامپاند ساخته میشوند کاربردهای خاص خود را دارند. مثلا برای غلاف کابل های برق یا فیبر نوری استفاده میشوند. اما برای کاربردهای حساس و تحت فشار و یا پروژه ای که جوش پلی اتیلن در آن نیاز هست باید از لوله های با کیفیت بالا استفاده کرد. اغلب تولید کنندگان لوله پلی اتیلن از ضایعات خط تولید خودشان در لوله های تولیدی خود استفاده میکنند. با توجه به نکات ذکر شده قیمت لوله پلی اتیلن از هر کیلو 2000 تومان تا 7000 تومان در بازار متغیر هستند.</font></div><div style="text-align: justify; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196713.jpg" alt="چت اورداپ" style="max-width: 620px;"></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#009900" size="5" face="Mihan-Yekan"><b>&nbsp;گرید A, B و C در تولید کنندگان لوله پلی اتیلن چیست؟</b></font></div><div style="text-align: justify; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan">این گرید ها نشان دهنده کیفیت لوله نیست. این صحیح نیست که لوله گرید A با کیفیت تر از گرید C باشد. این گرید ها نشان دهنده این هست که یک تولید کننده تا چه میزان میتواند در مناقصات شرکت کند</font></div><div style="text-align: justify; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan">کیفت لوله برحسب استفاده از نوع مواد پلی اتیلن مشخص میشود &nbsp; &nbsp; لوله های پلی اتیلن استاندارد این لوله ها دقیقا با همان مواد و همان کیفیت لوله های تأییدیه دار تولید میشوند. مهر استاندارد ایران نشانه مرغوبیت این لوله ها میباشد و دارای ضمانتنامه معتبر از کارخانه تولید کننده میباشند. تفاوت قیمت زیادی با لوله های تأییدیه دار ندارند. این لوله ها طبق استاندارد 14427 - 2 تولید میشوند. خواص لوله باید طبق این استاندارد باشد. بسیاری از تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن که دارای مجوز استاندارد نیستند ادعا میکنند طبق این استاندارد لوله تولید میکنند که با ارسال نمونه لوله به آزمایشگاه میتوان صحت این ادعا را اثبات کرد.</font></div><div style="text-align: justify; font-weight: bold; font-size: medium;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196714.jpg" alt="چت اورداپ" style="max-width: 620px;"></font></div></div><div><span style="color: rgb(84, 84, 84); font-size: small;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-size: 10.6667px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><ul class="cntctdtls" style="list-style: none outside none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 15px; text-align: right;"><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><font face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">استان: ارسال به تمام ایران</font></li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">فروش:بازار لوله ایران&nbsp;</font></li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">تلفن:08642467301</font></li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">همراه:09125550828-09192558879</font></li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><br></font></li></ul></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-size: 13.3333px; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title=""><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام"></a></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-size: 13.3333px; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><br></div><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-size: 13.3333px; font-family: yekan, Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ" style="max-width: 620px; margin: 0px; padding: 0px; width: 582.997px;"></div> text/html 2018-02-14T17:50:54+01:00 www.looleh.biz admin blog ایل شاهسون http://www.looleh.biz/post/485 <font size="6" face="Mihan-IransansBold">سایت ایل شاهسون&nbsp;</font><div>&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">اولین وبسایت تخصصی ایل شاهسون در سال 95 با همت و تلاش دوستان افتتاح شد&nbsp; به لطف دوستان فرهیخته توانستیه ایم در قلب کاربران و همتباران خود در عرصه وب قرار بگیریم هدف سایت ایل شاهسون معرفی فرهنگ و تاریخ این ایل غیور با مردمانی شجاع و خون گرم میباشد امید است در راه رسیدن به این هدف شما سروران نیز درکنار ما باشید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">با کمال تشکر وسپاس فراوان :حجت فاتح&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/06/rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01-300x300.jpg" alt="rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01"></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title=""><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title=""><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت ایل شاهسون</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="">تماس با ما&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title=""><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام"></a></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-02-06T14:56:44+01:00 www.looleh.biz admin blog بازار لوله کاروگیت ایران http://www.looleh.biz/post/484 <div><font face="Mihan-Yekan" size="7"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(241, 241, 241);">&nbsp;بازار لوله کاروگیت ایران&nbsp;</span></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Yekan"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(241, 241, 241);">لوله کاروگیت چیست&nbsp;</span></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(241, 241, 241);">لوله های دوجداره پلی اتیلن با همان لوله های کاروگیت همانطور که در تصویر میبینید به لوله هایی گفته میشود که دارای دو جداره ، یکی بیرونی با شکل ظاهری موجدار و یا به عبارتی حلقه حلقه و یکی لایه درونی لوله که دارای سطحی صاف میباشد که جهت عبور سیالات با ماهیتهای فاضلابی اسیدی و بازی و پسابهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند لوله های کاروگیت فشار بار داخلی ندارند یعنی سیال در حال عبور از داخل این لوله ها دارای فشار بار داخلی نیست و این لوله ها عملا به عنوان یک جوی زیر زمینی وظیفه انتقال سیالات مایع را به عهده دارند .لوله های کاروگیت دارای یک سطح بیرونی نیز میباشند که به صورت حلقه حلقه و دارای استحکام بالا یی میباشند و کلیه فشارهای سطحی و زیر سطحی اعم از &nbsp;بار زنده و مرده را در زیر سطح زمین متحمل میشوند و علت این حلقه حلقه شدن سطح لوله به دلیل استحکام بخشی به لوله میباشد .</span></font><a href="http://www.ordup.com/13701924" target="" title="">&nbsp;<b>لوله های کاروگیت</b>&nbsp;</a><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(241, 241, 241);">در سه بخش فشاری دسته بندی میگردند (منظور از فشار ،فشار بار خارجی است) که به ترتیب عبارتند از ۱۶ /۳۱٫۵/۶۴ کیلونیوتن که هرکدام مصرف خاصی به لحاظ نوع سطح خاک فشار بار سطحی و زیر سطحی دارند .امروزه ما لوله های کاروگیت را به این صورت در دنیای خود و در روزمرگی در خیابانها و کوچه ها میبینیم با داخلی زرد رنگ و سط مقطعی برنگ سیاه.</span></font><div><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/213452.jpg" alt="چت اورداپ"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/213453.jpg" alt="چت اورداپ"></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(241, 241, 241);"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(241, 241, 241);"><br></span></font></div><div><p style="font-size: 15px; line-height: 21px; margin-bottom: 15px; padding: 8px 15px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 241, 241);"><font face="Mihan-Yekan">روشهای تولید لوله کاروگیت و لوله اسپیرال کاروگیت</font></p><p style="font-size: 15px; line-height: 21px; margin-bottom: 15px; padding: 8px 15px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 241, 241);"><font face="Mihan-Yekan">لوله های کاروگیت در سایزهای مختلفی به دو صورت لوله کاروگیت و لوله اسپیرال کاروگیت تولید میگردند که در واقع فقط روش تولید متفاوت است به این صورت که در تولید لوله های کاروگیت مواد پلی اتیلن به صورت یک تکه قالبگیری و پرس میشود اما در تولید لوله های اسپیرال کاروگیت شیوه تولید بسیار فرق میکند . در این روش پروفیل یا همان برجستگیهای روی لوله توسط اکسترودری که پروفیل لوله را تولید میکند پس از سرد شدن و گذشتن از آب داخل وان خنک شده و به تدریج به صورت مارپیچ رول میگردد و توسط یکسرس فعل و انفعالات به یکدیگر چسبانده میشود .پس از چسبیدن لایه داخلیه لوله که به رنگ زرد میباشد به جداره داخلیه لوله و روی پروفیلها مینشیند و توسط قلتکهای تعریف شده با فشار بالا بر روی لوله چسبانده میشود . این لوله ها معمولا در سایزهای بالا یعنی از سایز ۱۰۰۰ الی ۲۵۰۰ تولید میگردند .سایزهای لوله های کاروگیت و اسپیرال کاروگیت عبارتند از :</font></p><p style="font-size: 15px; line-height: 21px; margin-bottom: 15px; padding: 8px 15px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 241, 241);"><img src="https://www.rothengaran.com/Files/1-gallery-picture/product/corrugated-pipe/corrugate%2006.jpg" alt="لوله کاروگیت روتنگران پارسه"></p><p style="font-size: 15px; line-height: 21px; margin-bottom: 15px; padding: 8px 15px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 241, 241);"><a title="لوله کاروگیت چیست" href="http://www.pipemarket.ir/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%db%8c%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/" style="text-decoration-line: none; font-weight: 700;"><font color="#000000" face="Mihan-Yekan">سایز لوله های کاروگیت و اسپیرال کاروگیت با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن ,۳۱٫۵ کیلو نیوتن ,۶۴ کیلو نیوتن</font></a></p><p style="font-size: 15px; line-height: 21px; margin-bottom: 15px; padding: 8px 15px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 241, 241);"><a href="http://www.ordup.com/13701924" target="" title="" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 11px;">لوله کاروگیت ۱۱۰</a><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;میلیمتر,لوله کاروگیت ۱۲۵ میلیمتر,&nbsp;</font><a href="http://www.ordup.com/13701924" target="" title="">لوله کاروگیت ۱۶۰</a><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;میلیمتر,&nbsp;</font><a href="http://www.ordup.com/13701924" target="" title="">لوله کاروگیت ۲۰۰</a><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;میلیمتر, لوله کاروگیت ۲۵۰ میلیمتر, لوله کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر, لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر, لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر, لوله کاروگیت ۶۰۰ میلیمتر, لوله کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر, لوله کاروگیت ۸۰۰ میلیمتر ,لوله کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۱۲۰۰ میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر,لوله اسپیرال کاروگیت ۱۶۰۰ میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۱۸۰۰ میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۲۰۰۰ میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۲۴۰۰میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۲۵۰۰ میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۳۰۰۰ میلیمتر</font></p><h3 style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 32px; font-size: 26px; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;"><strong style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">لوله کاروگیت فاضلابی</font></strong></h3><p style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; font-size: 16px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">لوله کاروگیت ۱۱۰ – لوله کاروگیت ۱۲۵ – لوله کاروگیت ۱۶۰ – لوله کاروگیت ۲۰۰ – لوله کاروگیت ۲۵۰ – لوله کاروگیت&nbsp; ۳۱۵ – لوله کاروگیت ۴۰۰ – لوله کاروگیت ۵۰۰ – لوله کاروگیت ۶۰۰ – لوله کاروگیت ۸۰۰</font></p><p style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; font-size: 16px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">لوله اسپیرال ۶۰۰ – لوله اسپیرال ۷۰۰ – لوله اسپیرال ۸۰۰ – لوله اسپیرال ۹۰۰ – لوله اسپیرال ۱۰۰۰ – لوله اسپیرال۱۲۰۰ – لوله اسپیرال ۱۴۰۰ – لوله اسپیرال ۱۵۰۰- لوله اسپیرال ۱۶۰۰ – لوله اسپیرال ۱۸۰۰ – لوله اسپیرال ۲۰۰۰ – لوله اسپیرال ۲۵۰۰ – لوله اسپیرال ۳۰۰۰ میلیمتر&nbsp; بامواد PE80 ، PE100 و ضرایب مقاومتی ۱۶ و ۳۱٫۵ و ۶۴ کیلو نیوتن بر متر مربع</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; font-size: 14px;"><b><font face="Mihan-Yekan">لوله های دوجداره کاروگیت روتنگران&nbsp;مزایای ویژه ای نسبت به لوله های موجود دارد:</font></b></p><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">1-مقاومت بالا در برابرخوردگی</font></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">2-محدوده دمای کاروسیع</font></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">3-قابلیت انعطاف بالا و حمل ونقل آسان</font></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">4-دارای اتصالات و کوپلروواشر جهت آب بندی</font></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">5-رفتارهیدرولیکی مناسب تر</font></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">6-مقاومت بالا در برابر سایش</font></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">7-هزینه پایین و انتقال و نصب</font></div></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(241, 241, 241);"><br></span></font></div><div><ul class="cntctdtls" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; list-style: none outside none; font-family: p30; font-size: 15px;"><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; margin: 10px; width: 300px;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 255);">استان: ارسال به تمام ایران</span></li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; margin: 10px; width: 300px;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 255);">فروش: بازار لوله&nbsp;</span></li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; margin: 10px; width: 300px;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 255);">تلفن: 08642467301</span></li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; margin: 10px; width: 300px;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 255);">همراه:&nbsp;<span style="font-weight: 700;">09125550828</span></span></li><li></li></ul></div> text/html 2018-02-06T14:54:47+01:00 www.looleh.biz admin blog کانال تلگرام http://www.looleh.biz/post/483 <h1 style="color: rgb(51, 51, 51);">کانال تلگرام&nbsp;</h1><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">گروه تلگرام&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">کانال تلگرام اخبار&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" data-mce-href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA"><img class="alignnone size-medium wp-image-186557" src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2018/02/join-to-channel-300x101.jpg" alt="join-to-channel" width="300" height="101" data-mce-src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2018/02/join-to-channel-300x101.jpg" style="height: auto; max-width: 100%;"></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br></p> text/html 2018-02-03T07:02:11+01:00 www.looleh.biz admin blog چت روم فارسی http://www.looleh.biz/post/482 <h1 style="margin: 6px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(20, 20, 20); text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="7">چت روم تهران</font></h1><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" size="6">تهران چت&nbsp;</font></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: xx-large;">گروه بچه های تهران&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم ورامین</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم پاکدشت&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم شمیران</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم&nbsp; شهریار&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم فیروز کوه&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم قرچک</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم لواسان&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم ملارد</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم احمد آبادمستوفی</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم اسلامشهر</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم بومهن</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم باقرشهر&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم پرند</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم تجریش&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم چهاردانگه</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم زیباشهر&nbsp;</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم شمشک</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم صالحیه</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم صفاشهر</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم فشم</span></div><div></div></a><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">چت روم کهریزک</span></div><div></div></a><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold;"><font size="4">چت روم</font></span><a href="http://www.ordup.com/" target="" title=""><font size="3">&nbsp;<font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans">اورداپ</font></font></a><span style="font-family: Mihan-IransansBold;"><font size="4">&nbsp;بزرگترین چت روم ایران خوش آمدید&nbsp;</font></span></div><div><br></div><div><a href="http://www.ordup.com/chat/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><img src="http://www.ordup.com/pics/375/213865.jpg" alt="چت اورداپ"></a></div> text/html 2018-02-01T14:58:39+01:00 www.looleh.biz admin blog قیمت لوله کاروگیت ساوه http://www.looleh.biz/post/481 <h1 class="media-heading" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; font-weight: 500; line-height: 1.5 !important;"><font style="background-color: rgb(255, 204, 255);" size="7"><font face="Mihan-Yekan" style=""><span style="box-sizing: border-box;">قیمت لوله کاروگیت</span></font><span style="font-family: Mihan-Yekan;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan;">ساوه</span><span style="font-family: Mihan-Yekan;">&nbsp;</span></font></h1><div style="box-sizing: border-box;"><span class="content" style="box-sizing: border-box;"><a href="http://www.irsanews.com/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C" target="" title=""><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: none; line-height: 20px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ساوه شناسی</strong></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: none; line-height: 20px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"></p></a><font face="Mihan-Yekan" size="3"><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: none; line-height: 20px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ازجمله نام هایی که با صفحات تاریخ آشنایی دیرینه دارد نام ساوه است . شهری که تقدم تاریخی آن به عهد باستان بازمی گردد و غنای فرهنگی آن یادآورحضوربزرگان علم و ادب وهنردراین خطه از سرزمین ایران اسلامی است. شهرستان ساوه دومین شهرستان استان مرکزی پس از اراک است. ساوه یکی از مناطق باستانی ایران و شهری کهن که بازمانده ازدوران ساسانی و پیـش از آن می باشد. ساوه ازدیربازمهد علم و ادب بوده است.اختران فروزانی درآسمان فرهنگ و هنراین شهر درخشیده اند از جمله سلمان ساوجی ، علامه عسگری ، شهیدچمران . قدمت شهرستان به سه هزار سال پیش باز می گردد</strong></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: none; line-height: 20px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2016/12/64752068_67321614dfdae-300x224.jpg" alt="ساوه شناسی"></strong></p></font></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span class="content" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span id="ctl00_cphMiddle_Sampa_Web_View_TradingProductUI_TradingProductTabViewControl00cphMiddle_2015_lblProductDescription" class="content" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ساوه یکی از شهرهای استان مرکزی است.نیمی از بازار لوله ایران در شهرک صنعتی کاوه قرار دارد انواع لوله در این شهرک تولید میشود لوله پلی اتیلن /لوله پلیکا /لوله کاروگیت /لوله فلزی&nbsp; تولید لوله کاروگیت در شهر ساوه مدت هاست که رونق دارد. ساوه بدلیل مرکزیت جغرافیایی مکان خوبی برای تولید لوله کاروگیت می باشد.بازار لوله ایران که در ساوه قرار دارد سعی دارد تمامی واسطه ها را حذف کند و شما مشترین کمترین هزینه را صرف واسطه نمایید با ما همراه باشید</font></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span class="content" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(51, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;مدیریت سایت بازار لوله ایران&nbsp; شماره تماس :08642467301 همراه :09125550828</font></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span class="content" style="box-sizing: border-box;"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2016/12/1415284246_2414362-262x300.jpg" alt="نقشه ساوه "><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br style="box-sizing: border-box;">شرکت ناب زیست کارخانه خود را در شهرک صنعتی ساوه کنار&nbsp;<a href="https://www.holding-bartar.com/data/mahsolat/mahsolate_poli_etilen/lole_karlogate/index.php" title="لوله کاروگیت" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">لوله کاروگیت</a>&nbsp;قدر اتصال تاسیس نموده است.<br style="box-sizing: border-box;">لوله کاروگیت ما دارای تمامی استانداردهای لازم جهت تولید لوله کاروگیت می باشد.<br style="box-sizing: border-box;">مقاومت حلقوی لوله های کاروگیت تولیدی در شهرک صنعتی ساوه عبارتند از : لوله کاروگیت با مقاومت حلقوی 8 کیلو نیوتن بر متر مربع که جهت استفاده بمنظور غلاف استفاده می شوند.<br style="box-sizing: border-box;"><a href="http://pipe-iran.ir/" title="لوله کاروگیت" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">لوله کاروگیت</a>&nbsp;با مقاومت حلقوی 16 کیلو نیوتن بر متر مربع که جهت استفاده بمنظور دفن در جاهای کم عمق مورد استفاده قرار می گیرند. لوله کاروگیت با مقاومت حلقوی (ring stiffness) 31.5 کیلو نیوتن که برای دفن تا عمق 6 متری زمین مورد استفاده قرار می گیرند و نهایتا لوله کاروگیت با مقاومت حلقوی 64 کیلو نیوتن بر متر مربع که برای دفت در عمق بیش از 6 متری مرود استفاده قرار میگیرند.</font></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span class="content" style="box-sizing: border-box;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/213452.jpg" alt="چت اورداپ"><font size="4"><br style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold">قیمت لوله کاروگیت ساوه | قیمت لوله کاروگیت ساوه در شرکت |بازار لوله ساوه |سایزانواع لوله کاروگیت ساوه | شرکت لوله کاروگیت ساوه بورس لوله کاروگیت ساوه |لوله کاروگیت سایز 1200|لوله کاروگیت سایز 600<br style="box-sizing: border-box;"><b>قیمت لوله کاروگیت قدر<br style="box-sizing: border-box;"></b>قیمت&nbsp;<a href="http://naabzist.com/index.php?cat=64" title="لوله کاروگیت" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">لوله کاروگیت</a>&nbsp;قدر اتصال<br style="box-sizing: border-box;">قیمت لوله کاروگیت اراک<br style="box-sizing: border-box;">ساوه<br style="box-sizing: border-box;">قیمت لوله فاضلاب ساوه<br style="box-sizing: border-box;">قیمت لوله پلی اتیلن ساوه<br style="box-sizing: border-box;">قیمت لوله پلی اتیلن دوجداره ساوه</font></font></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span class="content" style="box-sizing: border-box;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span class="content" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 204, 255);"><ul class="cntctdtls" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(75, 75, 75); text-align: right; list-style: none outside none; font-family: p30; font-size: 15px;"><b style=""><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; margin: 10px; width: 300px;">استان: ارسال به تمام ایران</li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; margin: 10px; width: 300px;">فروش: بازار لوله&nbsp;</li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; margin: 10px; width: 300px;">تلفن: 08642467301</li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; margin: 10px; width: 300px;">همراه:&nbsp;09125550828</li></b></ul></span></div> text/html 2018-02-01T07:55:35+01:00 www.looleh.biz admin blog پایگاه خبری ایرسا نیوز http://www.looleh.biz/post/480 <font size="7" face="Mihan-IransansBold">پایگاه خبری ایرسا نیوز&nbsp;</font><div><font size="6" face="Mihan-IransansBold">پایگاه خبری ساوه&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold">اخبار امروز ساوه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>اخبار حوادث ساوه&nbsp;</b></font></div><a href="http://www.irsanews.com/" target="" title=""><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>اخبار ساوه&nbsp;</b></font></div><div></div></a><div><a href="http://www.irsanews.com/" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00">پایگاه خبری ایرسا نیوز</font></a><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">یک پایگاه خبری مستقل&nbsp; سعی دارد اخباری مستقل و بدون وابستگی به حزب وجناح خاصی به مخاطبین خود ارائه دهد شما میتوانید اخبار فرهنگی&nbsp; ساوه / اخبار ورزشی ساوه /اخبار سیاسی ساوه را ازاین پایگاه خبری دنبال کنید&nbsp;</b></div><a href="http://www.irsanews.com/" target="" title=""><div><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">پایگاه خبری ایرسا نیوز&nbsp;</b></div><div></div></a><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/213661.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><br></div> text/html 2018-01-31T09:11:57+01:00 www.looleh.biz admin blog شبکه اجتماعی http://www.looleh.biz/post/479 <font face="Mihan-IransansBold" size="6" color="#3333ff">شبکه اجتماعی&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;شبکه اجتماعی اورداپ قدیمی ترین شبکه اجتماعی ایران به جمع میلیون ها ایرانی در اورداپ بپیوندید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ویکی پدیا درباره اورداپ چنین میگوید :</font></div><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-weight: bold; font-size: small;">شبکه اجتماعی</span><span style="font-size: small;">&nbsp;ساختاری&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: small;">اجتماعی</span><span style="font-size: small;">&nbsp;است که از گره‌هایی (عموماً فردی یا سازمانی) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایده‌ها و تبادلات مالی، دوستام، خویشاوندان، لینک‌های وب، و سرایت بیماری‌ها (اپیدمولوژی) به هم وصل هستند</span></font><div><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans; color: rgb(0, 0, 153);">برای عضویت</font><a href="http://www.ordup.com/network.php" target="" title="" style=""><font color="#ff0000" style=""> <font face="Mihan-IransansBold">کلیک</font></font></a><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans; color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;کنید</font></div><div><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans; color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;</font></div></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/213536.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div> text/html 2018-01-30T16:33:43+01:00 www.looleh.biz admin blog بازار لوله کاروگیت ساوه |بازار لوله ساوه http://www.looleh.biz/post/478 <h1 class="media-heading" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; font-weight: 500; line-height: 1.5 !important;"><font size="6" style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><font face="Mihan-Yekan" style=""><span style="box-sizing: border-box;">لوله کاروگیت</span></font><span style="font-family: Mihan-Yekan;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan;">ساوه</span><span style="font-family: Mihan-Yekan;">&nbsp;</span></font></h1><div style="box-sizing: border-box;"><span class="content" style="box-sizing: border-box;"><a href="http://www.irsanews.com/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C" target="" title="" style=""><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: none; line-height: 20px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ساوه شناسی</strong></p><p style="background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: none; line-height: 20px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"></p></a><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: none; line-height: 20px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ازجمله نام هایی که با صفحات تاریخ آشنایی دیرینه دارد نام ساوه است . شهری که تقدم تاریخی آن به عهد باستان بازمی گردد و غنای فرهنگی آن یادآورحضوربزرگان علم و ادب وهنردراین خطه از سرزمین ایران اسلامی است. شهرستان ساوه دومین شهرستان استان مرکزی پس از اراک است. ساوه یکی از مناطق باستانی ایران و شهری کهن که بازمانده ازدوران ساسانی و پیـش از آن می باشد. ساوه ازدیربازمهد علم و ادب بوده است.اختران فروزانی درآسمان فرهنگ و هنراین شهر درخشیده اند از جمله سلمان ساوجی ، علامه عسگری ، شهیدچمران . قدمت شهرستان به سه هزار سال پیش باز می گردد</strong></p><p style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; outline: none; line-height: 20px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2016/12/64752068_67321614dfdae-300x224.jpg" alt="ساوه شناسی"></strong></p></font></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span class="content" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4"><br></font></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span id="ctl00_cphMiddle_Sampa_Web_View_TradingProductUI_TradingProductTabViewControl00cphMiddle_2015_lblProductDescription" class="content" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4">ساوه یکی از شهرهای استان اراک است. تولید لوله کاروگیت در شهر ساوه مدت هاست که رونق دارد. ساوه بدلیل مرکزیت جغرافیایی مکان خوبی برای تولید لوله کاروگیت می باشد.</font></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span class="content" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2016/12/1415284246_2414362-262x300.jpg" alt="نقشه ساوه "><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4"><br style="box-sizing: border-box;">شرکت ناب زیست کارخانه خود را در شهرک صنعتی ساوه کنار&nbsp;<a href="https://www.holding-bartar.com/data/mahsolat/mahsolate_poli_etilen/lole_karlogate/index.php" title="لوله کاروگیت" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">لوله کاروگیت</a>&nbsp;قدر اتصال تاسیس نموده است.<br style="box-sizing: border-box;">لوله کاروگیت ما دارای تمامی استانداردهای لازم جهت تولید لوله کاروگیت می باشد.<br style="box-sizing: border-box;">مقاومت حلقوی لوله های کاروگیت تولیدی در شهرک صنعتی ساوه عبارتند از : لوله کاروگیت با مقاومت حلقوی 8 کیلو نیوتن بر متر مربع که جهت استفاده بمنظور غلاف استفاده می شوند.<br style="box-sizing: border-box;"><a href="http://pipe-iran.ir/" title="لوله کاروگیت" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">لوله کاروگیت</a>&nbsp;با مقاومت حلقوی 16 کیلو نیوتن بر متر مربع که جهت استفاده بمنظور دفن در جاهای کم عمق مورد استفاده قرار می گیرند. لوله کاروگیت با مقاومت حلقوی (ring stiffness) 31.5 کیلو نیوتن که برای دفن تا عمق 6 متری زمین مورد استفاده قرار می گیرند و نهایتا لوله کاروگیت با مقاومت حلقوی 64 کیلو نیوتن بر متر مربع که برای دفت در عمق بیش از 6 متری مرود استفاده قرار میگیرند.</font></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span class="content" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/213452.jpg" alt="چت اورداپ"><font style="" size="4"><br style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold">لوله کاروگیت ساوه<br style="box-sizing: border-box;">لوله کاروگیت قدر<br style="box-sizing: border-box;"><a href="http://naabzist.com/index.php?cat=64" title="لوله کاروگیت" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">لوله کاروگیت</a>&nbsp;قدر اتصال<br style="box-sizing: border-box;">لوله کاروگیت اراک<br style="box-sizing: border-box;">ساوه<br style="box-sizing: border-box;">لوله فاضلاب ساوه<br style="box-sizing: border-box;">لوله پلی اتیلن ساوه<br style="box-sizing: border-box;">لوله پلی اتیلن دوجداره ساوه</font></font></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span class="content" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255);"><hr></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span class="content" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255);"><ul class="prdsttlst" style="list-style: none outside none; margin: 0px; padding: 0px; width: 268px; color: rgb(137, 137, 137); font-family: p30; font-size: 15px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 20.625px; widows: 1;"><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><span style="outline-color: initial; outline-offset: -2px;"><b>لوله و اتصالات ساوه</b></span></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>فروش لوله کاروگیت 1000</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله کاروگیت 1000 ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله کاروگیت فاضلابی ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>رابط لوله به لوله ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله کاروگیت 500 ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله کاروگیت 200 ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله پلی اتیلن دولایه کاروگیت ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله کاروگیت 315 ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله کاروگیت 600 ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>کوپلر لوله کاروگیت ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال کاروگیت ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله کاروگیت 400 ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله کاروگیت 250 ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله کاروگیت ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله گالوانیزه سنگین ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر گاز ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8.8 میل ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 7.11 میل ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله فولادی 2 اینچ مانیسمان رده 160 بدون درز ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8 میل ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12 میل ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8.4 میل ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 9.5 میل ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8.8 میل ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 9.5 درزدار ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 16 میل ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار ساوه</b></font></li><li style="padding: 5px; margin: 5px; border: 1px dotted rgb(221, 221, 255); border-radius: 5px; background: none 100% 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255);"><font color="#3366ff"><b>لوله Pex Al Pex ساوه</b></font></li></ul></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span class="content" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/196712.jpg" alt="چت اورداپ"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span class="content" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255);"><ul class="cntctdtls" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(75, 75, 75); text-align: right; list-style: none outside none; font-family: p30; font-size: 15px;"><b><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; margin: 10px; width: 300px;">استان: ارسال به تمام ایران</li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; margin: 10px; width: 300px;">فروش: بازار لوله&nbsp;</li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; margin: 10px; width: 300px;">تلفن: 08642467301</li><li style="background-image: none; background-position: right 6px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 5px; margin: 10px; width: 300px;">همراه:&nbsp;09125550828</li></b></ul></span></div>